Mesto chce obsadiť viacero pozícií. Hľadá riaditeľa škôlky aj referenta oddelenia účtovnej evidencie

Obzeráte sa po práci v Bystrici? Pozrite, akú ponuku voľných miest vypísala Radnica!

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Mesto chce obsadiť viacero pozícií. Hľadá riaditeľa škôlky aj referenta oddelenia účtovnej evidencie
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Ak si zháňate v Bystrici džob alebo chcete vymeniť aktuálnu prácu za novú, toto vás môže zaujať. Mesto vypísalo ponuky na obsadenie hneď niekoľkých pracovných miest. O aké pozície sa jedná?

Referent oddelenia účtovnej evidencie

 • Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa ekonomického smeru, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru
 • Požadovaná prax: odborné skúsenosti v oblasti vedenia podvojného účtovníctva, znalosť vedenia účtovníctva vo verejnej správe výhodou
 • Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, skúsenosti a znalosti v oblasti podvojného účtovníctva, pokročilá znalosť práce s PC, samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre detail a tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike, schopnosť vnímať veci v súvislostiach a analytické myslenie
 • Druh práce a stručná charakteristika: komplexné vedenie podvojného účtovníctva MsÚ v súlade s platnou legislatívou, spracovanie fakturácie, znalosť práce s pokladňou, kontrola a príprava dokladov na účtovné spracovanie a zaúčtovanie, spracovanie a kontrola DPH – daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz. Mesačné a ročné, uzávierky, spracovanie finančných výkazov
 • Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu, profesijný štrukturovaný životopis, presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt, fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Predpokladaný termín nástupu: 1.6.2018
 • Základná zložka mzdy: od 577 eur v závislosti od dĺžky započítanej odbornej praxe, osobné ohodnotenie až do výšky 100 %.
 • Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 16.5.2018 do 14:00 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Haasová, e-mail: zuzana.haasova@banskabystrica.sk.

Riaditeľa/ka materskej školy Odbojárov 9

 • Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: vzdelanie v zmysle časti I. prílohy č.1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, vykonanie prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu), najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy, bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
 • Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný/á doložiť: písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis, overené doklady o nadobudnutom vzdelaní, overené doklady o pedagogickej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 1 mesiac), návrh koncepcie rozvoja príslušnej MŠ, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Informácia pre uchádzača: Základná zložka mzdy: minimálne 753 eur, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov
 • Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doručiť do 18.5.2018 do 12:00 na adresu: Mgr. Zuzana Haasová, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v uzatvorenej obálke označenej: VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ Odbojárov 9 – NEOTVÁRAŤ!

ZŠ Radvanská 1

Učiteľ pre primárne vzdelávanie

 • S nástupom od 1. septembra 2018
 • Základná zložka mzdy: od 690 eur v závislosti od zaradenia zamestnanca, podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov

Vychovávateľ ŠKD

 • S nástupom od 1. septembra 2018
 • Základná zložka mzdy: od 616,50 eur v závislosti od zaradenia zamestnanca, podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov

Kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s profesijným životopisom, doklady o vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 18.5. 2018 na e-mail zsradvan@stonline.sk Kontakt: t.č.: 048/4161927.

ZŠ Sitnianska

Asistent učiteľa

 • Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z. v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
 • Termín nástupu 1.9.2018, žiadosti doručiť do 15.6.2018
 • Základná zložka mzdy (brutto): od 616,50 eur, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe

Špeciálny pedagóg

 • Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z. v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
 • Termín nástupu 1.9.2018, žiadosti doručiť do 15.6.2018
 • Základná zložka mzdy (brutto): od 736,50 eur, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe

Školský psychológ

 • Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z. v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
 • Termín nástupu 1.9.2018, žiadosti doručiť do 15.6.2018
 • Základná zložka mzdy (brutto): od 736,50 eur, závisí od zaradenia zamestnanca na základe dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky praxe

Kuchárka s ŠJ

 • Kvalifikačné predpoklady: Výučný list v odbore kuchár, zdravotný preukaz
 • Termín nástupu: ihneď
 • Základná zložka mzdy (brutto): 472,50 eur + osobný príplatok

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe.

Kontakt: Základná škola Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica, e-mail: skola@zssitnianska.sk, č.tel. 048/4170686, 0915 498 474

Foto: ilustračné