Mesto vypísalo výberové konanie: Kde v Bystrici hľadá nového riaditeľa?

Mali by ste záujem, pracovať pre Banskú Bystricu? Ak áno, prečítajte si, na akú pozícu hľadá radnica nového riaditeľa. O detský džavot nebude núdza!

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Mesto vypísalo výberové konanie: Kde v Bystrici hľadá nového riaditeľa?
Zdroj: TASR

Ste bez práce alebo by ste si iba chceli nájsť nový džob? Mesto hľadá človeka na voľnú pracovnú pozíciu. Ak máte záujem, neváhajte, pretože veľa času už nezostáva. Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky materskej školy Sásovská cesta 21, Banská Bystrica.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vzdelanie v zmysle časti I. prílohy č.1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, (výhodou je požadované vzdelanie príslušného smeru s 1. atestáciou)
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe
 • znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť
 • zdravotná a duševná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný/á doložiť:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
 • overené doklady o pedagogickej praxi
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti, pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca
 • návrh koncepcie rozvoja príslušnej MŠ
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti.
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doručiť do 30. mája 2016 do 12:00 na adresu: Mgr. Zuzana Haasová, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v uzatvorenej obálke označenej: VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ Sásovská cesta 21 – NEOTVÁRAŤ!

Otváranie obálok je naplánované na 31. mája 2016 za účasti predsedu Rady školy pri Materskej škole, Sásovská cesta 21, Banská Bystrica a zamestnancov Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže, ktorí vyhotovia zápisnicu z otvárania obálok. Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky vyhláseného výberového konania, pozve Rada školy pri MŠ na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Výberové konanie v materskej škole by malo prebehnúť do 17. júna 2016. Zápisnicu z výberového konania s návrhom na menovanie riaditeľa/ky MŠ doručí predseda Rady školy do troch pracovných dní po uskutočnenom výberovom konaní na Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže.

Čítajte tiež:

FOTO: Mešká sa tento rok s kosením? Reakcia mesta na sťažnosti Bystričanov

FOTO: Stavebný ruch na bystrických uliciach. Ako a kde prebiehajú obnovy chodníkov?

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Banská Bystrica

Odporúčame