Jakub Forgács Rôzne

Perfektná pomôcka pre mamičky a oteckov: Čo by ste mali vedieť o škôlkach v Bystrici a to v jednej kocke

Aké sú banskobystrické mestské materské škôlky, koľkými triedami disponujú, alebo aká vlastne je ich profilácia? Takéto aj iné zaujímavé údaje si mamičky a oteckovia môžu popozerať v jednej kocke. A to vďaka špeciálnemu prehľadu.

Ilustračný obrázok k článku Perfektná pomôcka pre mamičky a oteckov: Čo by ste mali vedieť o škôlkach v Bystrici a to v jednej kocke
Zdroj: TASR

1. Materská škola, Lazovná 32, Banská Bystrica

 • Lokalita: Centrum mesta
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 4 triedna
 • Vízia: „Za poznaním a zábavou“
 • Strategický cieľ: Rozvíjať dobrú spoluprácu s rodičmi, naďalej zlepšovať postavenie rodiča vo vzťahu ku škole, a jeho participáciu na dianí v nej.
 • Profilácia: "Ekologická a environmentálna výchova“ – rozvíjať ju ako súčasť rozvoja osobnosti detí. Ponúkame: oboznamovanie s anglickým jazykom, získanie základov pri práci s počítačom, interaktívnou tabuľou, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik. Aktivity: besiedky pre rodičov, bábkové predstavenia, fašiangový karneval, účasť detí na rôznych súťažiach a podujatiach, spolupráca so ZŠ, ÚĽUV-om, Stredoslovenským múzeom, bábkovým divadlom, knižnicou. Podľa záujmu rodičov – logopedická depistáž, vyšetrenie zraku 2×, test školskej zrelosti – v prospech detí.
 • Deň otvorených dverí: 12.4.2016, od 10.00 h. – 15.00 h.

2. Materská škola, Horná 22, Banská Bystrica.

 • Lokalita: Centrum mesta
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 3 triedna, všetky homogénne triedy, podľa veku detí.
 • Profilácia: Organizácia dňa rešpektuje zákonitosti psychického a telesného rozvoja detí, ich vekové osobitosti. Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu: „Detský raj“ a projektu: "Zdravá škola“. Realizované aktivity: plavecký výcvik, lyžiarsky a korčuliarsky výcvik, kultúrne programy, oslavy – Mikuláš, Karneval, Deň matiek, MDD, Rozlúčka s predškolákmi, návšteva s predškolákmi v 1.ročníku ZŠ, návšteva mestskej knižnice, Návštevy Galérie D. Skuteckého, fotenie detí… Pre nadané deti ponúkame krúžkovú činnosť, ktorú vedú kmeňové pani učiteľky. Krúžky: oboznamovanie detí s anglickým jazykom, výtvarný krúžok, spevácko-tanečný krúžok, literárno-dramatický krúžok, tvorivé dielne- netradičné techniky.
 • Deň otvorených dverí: 31.3.2016, od 10.00 h. do 12.00 h.

3. Materská škola, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica

 • Lokalita: Centrum mesta, pri starej nemocnici
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16.45 h.
 • Počet tried: MŠ je 4 triedna, všetky heterogénne triedy.
 • Profilácia: Materská škola ako jediná v meste Banská Bystrica poskytuje diétne stravovanie – šetriaca diéta, bezlepková diéta a diéta pri diabetes. MŠ je zameraná na správne držanie tela a športové aktivity.
 • Deň otvorených dverí: 14.4.2016, od 10.00 h. – 12.00 h.

4. Materská škola, Profesora Sáru 3, Banská Bystrica.

 • Lokalita: Centrum mesta, pri budove RTVS
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 17,00 h.
 • Počet tried: 4 heterogénne triedy – t.z. zmiešané vekové skupiny.
 • Profilácia: Materská škola sídli v krásnom a tichom prostredí, plnom zelene. Súčasťou školského dvora je veľké pieskovcové skalisko, kvetinovo-bylinková záhradka pre deti, preliezačky, hojdačky, športovisko aj dopravné ihrisko, čo umožňuje každodennú systematickú realizáciu aktivít utvárajúcich a upevňujúcich vzťah a pozitívne postoje detí k zdravému životnému štýlu a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí prostredníctvom zážitkového učenia. materská škola je situovaná blízko centra mesta, do výchovno- vzdelávacej činnosti začleňujeme aj exkurzie a návštevy kultúrnych inštitúcií ako je Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, Galéria, Stredoslovenské múzeum, Štátna opera, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, čím obohacujeme výchovu a vzdelávanie o rozmer umeleckej kultúry a estetiky, poznávanie a prežívanie kultúrneho života v našom meste. Uplatňujeme prvky metamorfóznej didaktiky – práca s príbehom, rozprávkou. V triedach spolu žijú deti rôznych vekových skupín, čo uľahčuje adaptáciu detí na materskú školu, súrodenci chodia samozrejme spolu. Ponúkame aj oboznamovanie s jazykom anglickým, lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky výcvik, divadelné predstavenia a výchovné koncerty priamo v materskej škole.
 • Deň otvorených dverí: 6.4.2016, od 9,00 h. –11,00 h.; od 9,00 h. – 9,15 h. hromadné stretnutie riaditeľky s rodičmi; 9,15 h. – 11,00 h. prehliadka priestorov a areálu materskej školy.

5. Materská škola, 9. mája 26, Banská Bystrica.

 • Lokalita: Centrum mesta, na sídlisku Uhlisko v blízkosti prírodného prostredia pod Urpínom.
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 3 triedna, všetky heterogénne triedy.
 • Profilácia: Materská škola má krásny areál bohatý na zeleň, ktorí slúži:
 • na pohybovo- športové aktivity detí
 • na edukačné aktivity a hry detí
 • na spoločné aktivity s rodičmi.

Materská škola sa zameriava na:

 • osobnosť dieťaťa, ktoré učitelia vnímajú ako jedinečnú osobnosť s jeho potrebami
 • zachovávanie jeho autonómie v procese aktívneho učenia
 • utváranie postoja k zdravému životnému štýlu, prostredníctvom športových a

pohybových aktivít tak, aby sa pohyb stal prirodzenou súčasťou života detí

 • rozvíjanie tvorivosti prostredníctvom rôznych výtvarných techník
 • rozvíjanie environmentálneho cítenia, vnímanie krásy prírody a jej čara

prostredníctvom zážitkového učenia a priameho pozorovania

 • aktívnu spoluprácu s rodičmi formou rôznych spoločenských a športových podujatí
 • oboznamovanie detí s anglickým jazykom
 • oboznamovanie so základmi lyžovania a plávania v spolupráci s Akadémiou ASA
 • Projekty: Zdravá škola, Inkluzívny model vzdelávania
 • Deň otvorených dverí: 4. 4. 2016, od 10,00 h. do 11,30 h.

6. Materská škola Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica

 • Lokalita: Sídlisko Uhlisko, blízko centra, prírodné, tiché, zeleňou oplývajúce prostredie.
 • Prevádzková doba: 6,30 – 17,00 hod.
 • Počet tried: MŠ je 4 triedna, triedy homogénne ako aj heterogénne podľa zoskupenia detí.
 • Profilácia: Jedným z nosných pilierov materskej školy je spolupráca s rodinou v rámci programu otvorená škola – Krok za krokom. Sme prvou a doposiaľ aj jedinou materskou školou v Banskej Bystrici, ktorá sa stala držiteľkou medzinárodného certifikátu Zelená škola – ktorá je pre ľudí ktorí vnímajú krásu a prepojenosť všetkého živého i neživého, myslia tvorivo a kriticky, konajú v prospech zachovania života na Zemi, pretože len slová nestačia. Projekt Cvičím hravo, cvičím zdravo – je pre všetkých tých, ktorí radi športujú a chcú byť fit. Využívame aj športový areál Barani pri našej partnerskej základnej škole na Uhlisku. Všetkým záujemcom o rozširovanie svojich vedomostí v oblasti výuky jazykov, ponúkame aj oboznamovanie sa s jazykom anglickým. Organizujeme pre deti zaujímavé vzdelávacie exkurzie a výlety v rámci školského vzdelávacieho programu, v prípade záujmu zákonných zástupcov organizujeme aj školu v prírode. Ponúkame počas prevádzky materskej školy aj možnosť výučby lyžovania a plávania prostredníctvom iných špecializovaných inštitúcií.
 • Deň otvorených dverí: 15.4.2016, priebežne od 10,00 h. do 11,15 h.

7. Materská škola, Trieda SNP 77, Banská Bystrica

 • Lokalita: Centrum mesta, na Sídlisku, ktorá je súčasťou obytného bloku
 • Prevádzková doba: 7,00 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 1 triedna
 • Profilácia: Podľa vypracovaného projektu s učebnou pomôckou Lego Dacta využívame inovačné prvky tak, aby sa dieťa sebarealizovalo formou konštruktívnej aktivity, kde je ono samo centrom každej činnosti. Neučí sa priamo pojmy, ale skôr si osvojuje postupy prostredníctvom zážitkov a skúseností, realizujeme rozvíjanie estetického cítenia so zameraním na výtvarnú oblasť, Škola podporujúca zdravie, podľa požiadaviek rodičov zabezpečujeme oboznamovanie sa s cudzím jazykom spolupráci s Centrom voľného času, dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách, postupne so všetkými deťmi, vytváranie rodinnej atmosféry naša MŠ našla svoje zameranie inklinujúce k rodinnému typu výchovy. Uvedomujeme si, že nahradiť dieťaťu rodinnú výchovu v plnom rozsahu nie je možné, ale usilujeme sa o maximum, do výchovy a vzdelávania implementujeme program výchovy „Krok za krokom“.
 • Deň otvorených dverí: 20.4.2016, od 9,00 h. do 11,00 h.; od 15,00 h. do 16,00 h.

8. Materská škola, 29. augusta 14, Banská Bystrica

 • Lokalita: Centrum mesta, na Sídlisku, ktorá je súčasťou obytného bloku
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 5 triedna, ktoré sú heterogénne
 • Profilácia: regionálna výchovu a uplatňovanie prvkov metodiky Krok za krokom. MŠ je špecifická podávaním raňajok. Ďalšie aktivity , ktoré poskytujeme v rámci pobytu dieťaťa v MŠ sú: tréning fonematického uvedomovania, detský folklórny súbor Dupkáčik, výtvarný krúžok, ergo terapia, anglický jazyk, hipoterapia, lyžiarsky, plavecký kurz, škola v prírode a ďalšie aktivity podľa aktuálnej ponuky.
 • Deň otvorených dverí: 17.4.2016, od 15.00 h. – 16.30 h.

9. Materská škola, Hronská 18, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Šalková
 • Prevádzková doba: 6,15 h. – 16,15 h.
 • Počet tried: MŠ je 1 triedna
 • Profilácia: Materská škola je rodinného typu. Zameriava sa na environmentálnu výchovu zdravý životný štýl a zdravé životné prostredie, preferuje zdravé prospievanie dieťaťa a zoznamovanie sa s prírodou v každom ročnom období.
 • Deň otvorených dverí: priebežne v apríli popoludní

10. Materská škola, Jakubská cesta 77, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Jakub
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 2 triedna, ktoré sú heterogénne
 • Profilácia: Materská škola preferuje zdravý životný štýl a realizuje projekt saunovania detí vo vlastnej saune na základe projektu „Máme malý fínsky dom, veľa zdravých detí v ňom“. Na základe Školského vzdelávacieho programu JAKUBko sa okrem štandardných osnov a edukačných cieľov plnia špecifické ciele z projektov: „Koníky – naši kamaráti“ (jazdenie na poníkoch v škol. záhrade), „Malí herci“ (úzka spolupráca s bábkovými divadlami a tvorivá dramatika), „Na náučnom chodníku Jakub“ (environmentálna a regionálna výchova a turistika) a „Dopravná výchova“. Krúžková činnosť v popoludňajších hodinách v MŠ:výučba anglického jazyka v spolupráci s CVČ. Na základe záujmu sa realizuje korčuliarky, lyžiarsky a plavecký kurz.
 • Deň otvorených dverí: od 18.4.2016 do 22.4.2016, od 10,00 h. do 11,00 h.

11. Materská škola, Senická cesta 82, Banská Bystrica

    
 • Lokalita: v mestskej časti Senica
 • Prevádzková doba: 6,15 h. – 16,00 h.
 • Počet tried: MŠ je 1 triedna
 • Profilácia: Prioritou je rodinná výchova netradičnými postupmi s alternatívnymi prvkami regionálnej výchovy podľa hesla: „Sme tu jedna rodina a radi sa máme, každé ráno s radosťou sa tu stretávame.“ Materská škola nesprostredkováva deťom iba poznanie, pomáha im aj zblížiť sa s vrstovníkmi, prekonávať adaptačné problémy, citovo dozrieť a nájsť si miesto v kolektíve detí.

V materskej škole majú deti možnosť navštevovať krúžok anglického jazyka, krúžok Eľkonin – tréning fonematického uvedomovania, podľa záujmu rodičov je možnosť kurzov plávania a lyžovania, koncoročný výlet s deťmi, divadielka podľa ponuky, karneval, program detí pri príležitosti Vianoc a Dňa matiek, rozlúčka s predškolákmi.

 • Deň otvorených dverí: priebežne vo apríli.

12. Materská škola, Radvanská 26, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Radvaň, vedľa Tihányovského kaštieľa
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 17,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 5 triedna, ktoré sú heterogénne, prípadne homogénne / podľa potreby/
 • Profilácia: Prioritou je zdravý životný štýl a prostredníctvom osobnosti detí pôsobenie na rodinu a širokú verejnosť. Zameranie na zdravý fyzický a psychický vývoj, spoluprácu s rodinou a širokou verejnosťou, individuálny prístup k deťom, uspokojovanie potrieb dieťaťa, nie učiteľa. V edukačnom procese využívanie Metodiky Krok za krokom, realizácia projektov „Kamarátka fit-lopta“, „Počítač, môj kamarát“, „Národný program Zdravie v školách“, „Digitálne učivo na dosah“. Deťom ponúkame lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky kurz, pobyt v Škole v prírode, ozdravovacie pobyty, krúžok anglického jazyka, dramatický krúžok, krúžok so zameraním na enviromentálnu výchovu, cvičenie na Fit loptách, rôzne akcie s tematickým zameraním.
 • Deň otvorených dverí: 16.3.2016, od 10,00 h. do 11,00 h. – informácie pre rodičov, prezentácia priestorov, prevádzka MŠ.

13. Materská škola, Radvanská 28, Banská Bystrica

    
 • Lokalita: v mestskej časti Radvaň
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 17,00 h.
 • Počet tried: MŠ je 6 triedna, heterogénne aj homogénne / podľa potreby/
 • Profilácia: MŠ je vo svojom školskom vzdelávacom programe zameraná na: Dopravnú výchovu, Environmentálnu výchovu, Zdravú školu. Ponuka nadštandardných aktivít: – výučba AJ, jazykový krúžok Eľkonin – tréning fonematického uvedomovania, náboženská výchova, lyžiarsky, korčuliarsky a plavecký výcvik, hipoterapia, škola v prírode, bábkové predstavenia, spolupráca so ZŠ a knižnicou, návštevy Tihányiovského kaštieľa, aktivity v spolupráci s ,,Centrom voľného času“ a iné akcie podľa ponuky.
 • Deň otvorených dverí: 7.4.2016, od 10,00 h. do 11,00 h.

14. Materská škola, Kremnička 22, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Kremnička
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 1,5 triedna heterogénna
 • Profilácia: MŠ rodinného typu, zameraná na rozvoj pohybových kompetencií detí. Nachádza sa v peknom priestrannom areáli s vybudovaným tartanovým ihriskom a mini dopravným ihriskom. Deti majú možnosť pravidelne navštevovať futbalové ihrisko TJ – Kremnička. Záujmové krúžky detí: anglický jazyk, tanečno – pohybový, výtvarný krúžok, hipoterapia, lyžiarsky a plavecký výcvik.
 • Deň otvorených dverí: v priebehu apríla popoludní

15. Materská škola, Jilemnického 8, BanskáBystrica,

 • Lokalita: v mestskej časti Fončorda
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 4 triedna, 2 heterogénne, 2 homogénne
 • Profilácia: Materská škola sídli v krásnom a tichom prostredí plnom zelene, v dvoch budovách rodinného typu, s veľkou, účelne vybavenou záhradou. Prioritou a dlhodobým cieľom je „Environmentálna výchova“, kde sú výchova a vzdelávanie zamerané na ochranu a poznávanie prírody a životného prostredia s rešpektovaním detskej osobnosti a originality. Zameriavame sa na podporu a pozitívny vzťah k „pohybovým aktivitám“ už od útleho veku. Osvojovaním si rôznych pohybových zručností si dieťa rozvíja aj vôľové a charakterové vlastnosti. Prostredníctvom projektu „Rozvoj personálnych a sociálnych kometencií detí“ vytvárame u detí základné kompetencie v oblasti osobnostného rozvoja po stránke sebavedomia, sebapoznania, sebahodnotenia a sebariadenia a sekundárnej socializácie ako prierezovej témy cez všetky vzdelávacie oblasti a rozvíja dieťa po personálnej aj sociálnej stránke. Individualitu a jedinečnosť rozvíjame vsúvaním prvkov Montessori pedagogiky do edukačného procesu detí a od septembra 2014 máme otvorenú špecializovanú triedy Montessori pedagogiky pre deti od 3–6 rokov. Ponúkame: oboznamovanie s anglickým jazykom, získanie základov pri práci s počítačom, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie na ľade, tenisová príprava pre predškolákov, Hipoterapia. Aktivity: besiedky pre rodičov, bábkové predstavenia, tvorivé dielne pre rodičov a deti, Mikulášske predstavenie, fašiangový karneval, Deň matiek, Deň otcov, MDD, športová olympiáda, rozlúčka s predškolákmi, návštevy predškolákov v 1.ročníku ZŠ Radvaň.
 • Deň otvorených dverí: priebežne od 20.4. – 22.4.2016, od 10.00 h. do 11.00 h.

16. Materská škola, Družby 3, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Fončorda
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 17,00 h.
 • Počet tried: MŠ je 6 triedna, zvyčajne homogénne triedy
 • Profilácia: Rozvoj zručností a tvorivosti detí v záujmových činnostiach. Krúžky: výtvarný, tanečný – moderný aj ľudový, Lego, Anglický jazyk, lyžiarsky kurz, plavecký kurz, hipoterapia, tenisová prípravka. spolupracujeme s Verejnou knižnicou M. Kováča, so ZŠ Moskovská, Radvanská a Spojová.
 • Deň otvorených dverí: 13.4. 2016, od 10,15 h. – do 11,15 h.

17. Materská škola Nová 2, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Fončorda
 • Prevádzková doba: 6,30 hod. – 17,00 hod.
 • Počet tried: Materská škola je 6 triedna, zvyčajne homogénne triedy
 • Profilácia: Vytvárame pre deti prostredie pre aktívne učenie sa a osobnostný rozvoj v duchu : „Škola, kde každý deň zažijem úspech“. Zameriavame sa na rozvíjanie pozitívneho vzťahu detí všetkých vekových skupín k pohybovým aktivitám a športu v čase pobytu detí v materskej škole, ako aj školskou olympiádou v spolupráci s profesionálnymi športovcami ŠK Dukla Banská Bystrica. Ponúkame rodičom možnosť sa denne zapájať do života v materskej škole a v triede v súlade s projektom „Krok za krokom“. Realizujeme besiedky, oslavy, karneval a výlety. Zabezpečujeme výučbu anglického jazyka v spolupráci s detským vzdelávacím centrom Magica Academy. V spolupráci s ďalšími organizáciami zabezpečujeme lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, hipoterapiu, divadelné predstavenia, výtvarné súťaže, návštevu knižnice a spoluprácu so základnými školami v blízkom okolí i s CPPP.
 • Deň otvorených dverí: 14.4.2016, od 9.00 h. do 11.00 h. a od 13.00 h. do 16.00 h.

18. Materská škola, Tulská 25, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Fončorda
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 5 triedna, spravidla homogénne triedy
 • Profilácia: MŠ sa profiluje na environmentálnu výchovu, ktorej cieľom je aktívne používať osvojené spôsoby ochrany životného prostredia a vlastným myslením a konaním ovplyvňovať environmentálne správanie iných. Ponuka aktivít v MŠ:

‐ environmentálny krúžok pre predškolákov, tanečno – pohybový krúžok pre deti ‐ nadštandardná aktivita pre predškolákov – „Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“ ‐ lyžiarsky a plavecký kurz ‐ oboznamovanie s anglickým jazykom prostredníctvom krúžku s externým lektorom ‐ tvorivé dielne pre deti a rodičov pri príležitosti Vianoc a Veľkej noci ‐ turistické vychádzky do blízkeho okolia počas celého roka, environmentálne aktivity pre deti ‐ Hipoterapia – jazdenie na poníkoch v MŠ ‐ výlety, exkurzie do inštitúcií v Banskej Bystrici i mimo nej, športové podujatia, divadelné predstavenia, besedy ‐ oslavy Mikuláša, Vianoc, Fašiangový karneval, MDD resp. Deň rodiny, Rozlúčka s predškolákmi – „Noc v MŠ“, … ‐ logopedická depistáž a odborné vyšetrenie zraku pre všetky deti ‐ rozvoj osobnosti detí s odkladom školskej dochádzky prostredníctvom rozvíjajúcich programov v triedach ‐ odborno-poradenská a konzultačná činnosť pedagogických zamestnancov pre rodičov Spolupracujeme s : ‐ Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka ul., B. Bystrica (psychológ) ‐ Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná ul., B. Bystrica (logopéd, psychológ) ‐ Špeciálna MŠ a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova ul., B. Bystrica (logopéd, špeciálny pedagóg) ‐ Základná škola Moskovská 2, B. Bystrica ‐ Súkromné centrum voľného času Relaxáčik, Moskovská ul., B. Bystrica ‐ Detské opatrovateľské centrum Drobček, Moskovská ul., B. Bystrica ‐ Verejná knižnica M. Kováča, B. Bystrica ‐ Detská farma Gazdáčik, Banská Belá ‐ Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna ul., B. Bystrica ‐ Národné lesnícke centrum Zvolen – Ing. Rudolf Navrátil v rámci lesnej pedagogiky pre deti ‐ Spoločnosť pre predškolskú výchovu – okres BB a Brezno ‐ OMEP – Svetová organizácia predškolskú výchovu, okres BB a Brezno ‐ RP Metodicko-peda ckého centra, Horná ul., B. Bystrica ‐ Občianske združenie „Zvonček“ pri MŠ Tulská, B. Bystrica

 • Deň otvorených dverí: 5.4.2016, od 9,00 h. do 10,30 h.

19. Materská škola, Šalgotarjánska Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Fončorda
 • Prevádzková doba: 6,30 h.-16,45 h.,
 • Počet tried: MŠ je 6 triedna,
 • Profilácia: Dopravná výchova, zdravý životný štýl, environmentálna výchova Uplatňujeme osobnostne orientovanú výchovu a vzdelávanie v edukačnom procese detí krok za krokom k spokojnosti a vzdelaniu detí predškolského veku s dôrazom na radostne prežité detstvo, zážitkové učenie, osobnostný rast dieťaťa. MŠ disponuje vlastnou telocvičňou, infrasaunou a relaxačnou miestnosťou, učebňou na´teoretickú výučbu dopravnej výchovy, vlastným dopravným ihriskom a veľkou školskou záhradou s množstvom preliezok. Predškolákom poskytujeme tréning fonematického uvedomovanie podľa Eľkonina, „Srdce na dlani“ – preventívny výchovný program na potláčanie agresivity a nevhodných prejavov, „Evička nám ochorela“ projekt realizovaný v spolupráci s ČK – elementárne základy poskytovania prvej pomoci, oboznamovanie s anglickým jazykom – externý lektor, rozvíjanie IKT zručností. Poskytujeme aj kultúrno – spoločenské akcie s rodičmi – Divadelný festival, besiedky (ľudové tradície), tvorivé dielne. V spolupráci s ďalšími organizáciami zabezpečujeme plavecký kurz, lyžiarsky kurz, korčuliarsky kurz, hipoterapiu (vozenie na poníkoch), výtvarné súťaže, bábkové divadelné predstavenia, zábavné akcie, návštevu knižnice, základných škôl v blízkom okolí, logopédiu a poradenstvá v CPPP.
 • Deň otvorených dverí: 20.4.2016, od 9,00 h. – 11,00 h. prezentácia priestorov MŠ a poskytnutie informácií o MŠ.

20. Materská škola, Na Lúčkach 2, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Podlavice
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 4 triedna, spravidla heterogénne triedy
 • Profilácia: Uplatňovanie alternatívnych prvkov programu Krok za krokom, Projekt „Výchova k zdraviu“ – poskytnutie deťom nadštandartných doplnkových aktivít zameraných na uplatňovanie zdravého životného štýlu, Projekt „ Školské ovocie“ – zdravá strava, Projekt „Pohybová príprava pre najmenších“ -ozdravný program formou športových kurzov podľa záujmu rodičov/ plavecký, lyžiarsky výcvik, hipoterapia/, pobytom a športovými aktivitami detí v triede, na školskom dvore a v prírode, príprava na športové súťaže, rozvíjanie pohybových, koordinačných a kondičných schopností detí, Projekt: „Čo je zdravé a čo nie?“ boj proti obezite, rozvíjanie jazykových schopností nadaných detí jazykovou prípravou v anglickom jazyku- krúžok Happy sloník, rozvíjanie základných poznatkov o bezpečnom správaní sa na verejných komunikáciách v spolupráci s políciou- Projekt „Bezpečná škôlka“, rozvíjanie informačných kompetencií- program šašo Jašo, robotická včielka Bee-Bot, interaktívne tabule, projekt KidSmart, uplatňovanie prvkov environmentálnej výchovy, ľudových zvykov a tradícií.
 • Deň otvorených dverí: 20.4.2016, od 10.15 h. do 11.15 h.

21. Materská škola, Buková 22, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Skubín
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,45 h.
 • Počet tried: MŠ je 2 triedna, heterogénne triedy
 • Profilácia: Uplatňujú inovačné metódy a formy práce (zážitkové a príbehové učenie, práca s interaktívnou tabuľou) so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v úzkej spolupráci s rodinou. Materská škola sa nachádza v tichom prírodnom prostredí, vďaka tomu realizujú turistické vychádzky do blízkeho okolia počas jesenných, jarných a letných mesiacov. V spolupráci s rodičmi organizujú rôzne kultúrno – spoločenské akcie (jesenné slávnosti, fašiangový karneval a pod.). V spolupráci s ďalšími súkromnými subjektami ponúkajú: oboznamovanie s anglickým jazykom, kurzy: lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky.
 • Deň otvorených dverí: 12. – 13. 4. 2016, od 8.00 h. do 10.00 h. a od 15.00 h. do 16.30 h

22. Materská škola, Odbojárov 9, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Rudlová – Sásová
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 1,5 triedna, heterogénne triedy
 • Profilácia: MŠ je zameraná na environmentálnu výchovu, výchovu k zdravému spôsobu života. Aktivity : oboznamovanie s anglickým jazykom, tanečný krúžok, lyžiarsky kurz, korčuliarsky kurz, plavecký kurz a iné.
 • Deň otvorených dverí: 12.4.2016, od 10,15 h. do 11,15 h., informácie pre rodičov

23. Materská škola, Sásovská cesta 21 Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti stará Sásová
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 16,30 h.
 • Počet tried: MŠ je 4 triedna, triedy vekovo heterogénne.
 • Profilácia: MŠ rodinného typu so zameraním na správny životný štýl, enviromentálnu výchovu, umiestnená v krásnom podnetnom areáli s množstvom zelene, s dvoma polyfunkčnými domčekmi, altánkom, pružinovými hojdačkami a bazénom, ponúka deťom prostredie pre otužovanie a zážitkové učenie. Projekty a programy školy: Metamorfózna didaktika – zážitkové učenie, Eko stopa – enviromentálna výchova, Srdce na dlani – prosociálny program. Novovybudované dopravné ihrisko – projekt – Dopraváčik, aktivity na rozvoj psychomotorických kompetencií detí, s využívaním množstva detských dopravných prostriedkov, motiváciou viesť deti k ochrane zdravia a k bezpečnosti na cestách. Projekt IKT – zameraný na problematiku integrácie digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Realizujeme hipoterapiu s Farmou – Gazdáčik – jazda na poníkoch, DV- dopravná prevencia – MsP Banská Bystrica, zdravý životný štýl – otužovanie /bazén/, sezónne činnosti. Oboznamovanie s anglickým jazykom, plavecký a lyžiarsky kurz. Celoročná spolupráca s Harry Teater – Divadlo pod balkónom. Aktivity: v spolupráci s rodinou a ZŠ Ďumbierska, ZŠ Sitnianska, Občianskou Radou obvodu Rudlová a Sásová, Mestskou políciou, OR a Krajským riaditeľstvom policajného zboru, H a PZ Banská Bystrica, Tenisovou akadémiou Edmunda Pavlíka a iní.
 • Deň otvorených dverí: 05.4.2016, od 10,00 h. –11,30 h.

24. Materská škola, Magurská 14, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Sásová
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 17,00 h.
 • Počet tried: MŠ je 4 triedna, heterogénne triedy
 • Profilácia: v rámci odpoludňajších činností prebieha jedenkrát do týždňa výuka anglického jazyka, materská škola sa zameriava na športové aktivity v rámci výchovnovzdelá­vacieho procesu, voľnočasové športové aktivity – v letných mesiacoch realizuje športové odpoludnia spolu s rodičmi, zdravotná výchova – správny vývin pohybového aparátu, predplavecká príprava 2 x ročne, kurz lyžovania, kurz korčuľovania, tenisová prípravka, výlety do prírody, škola v prírode, pravidelné návštevy knižnice, návštevy prírodovedného múzea a galérie Dominika Skuteckého. Ponuka materskej školy – spoluprácaso súkromnou umeleckou školou Lavuta – spoluorganizovanie kultúrnych podujatí – koncerty, spevácky krúžok, tanečný krúžok, spolupráca so Základnou školou Pieninská – návšteva odbornej učebne s interaktívnou tabuľou, s Policajným zborom Slovenskej republiky. Materská škola spolupracuje s Farmou Gazdáčik v rámci hipoterapie, so SAŽP so sídlom v Banskej Bystrici a spolu s ňou realizuje Projekt zameraný na environmentálnu výchovu v úzkej spolupráci deti – rodičia – zamestnanci materskej školy. Materská škola má vypracovaný projekt v oblasti dopravnej výchovy, v rámci ktorého realizuje výchovnovzdelávacie aktivity na priľahlom dopravnom ihrisku.
 • Deň otvorených dverí: 18.4.2016, od 12,00 h. do 14,00 h.

25. Materská škola, Karpatská 3, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Sásová
 • Prevádzková doba: 6,00 h. – 17,00 h.
 • Počet tried: MŠ je 5 triedna, heterogénne triedy
 • Profilácia: Svet materskej školy je obdobím, kedy nastávajú u dieťaťa bádateľné zmeny vo všetkých oblastiach rozvoja osobnosti. Školský vzdelávací program našej MŠ vychádza z tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy. Tvorivosťou rozumieme produkciu nových a súčasne užitočných riešení, nápadov, myšlienok a činov, správania. Cieľom je, aby sa tvorivosť stala zmyslom života, aby bola prostriedkom pomocou ktorého sa človek celý život snaží dosahovať svoju sebarealizáciu. V strede záujmu je osobnosť dieťaťa. Krúžková činnosť: Anglický jazyk v spolupráci so spol. Edesta. Projekty školy: „ Veselé zúbky, Dopravná výchova, Environmentálna výchova, Ergoterapia s firmou Gazdáčik, podľa záujmu rodičov plavecký, lyžiarsky výcvik, divadelné predstavenia, exkurzie.- ZOO Bojnice, Čiernohronská železnica, Spolupráca so: ZŠ Pieninská, ZŠ Sitnianska, Verejná knižnica M. Kováča, Mestská polícia, Policajný zbor- projekt " Póla radí deťom", HaPZ.
 • Deň otvorených dverí: 19.4.2016, od 10,00 h. do 11,15 h – informácie pre rodičov, prezentácia priestorov

26. Materská škola, Strážovská 3, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Sásová
 • Prevádzková doba: 6,30 h. – 17,00 h.
 • Počet tried: MŠ je 5 triedna, heterogénne aj homogénne triedy podľa zoskupenia detí
 • Profilácia: Materská škola sa profiluje ako škola zameraná na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa s využitím stratégií jeho personálneho a sociálneho rozvoja pri výrazne individuálnom prístupe k dieťaťu. Túto profiláciu napomáhajú podporovať programy Krok za krokom, projekt Lego Education, projekt výchova k zdravému životnému štýlu a pozornosť venujeme aj rozvoju predčitateľskej gramotnosti, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Z prierezových tém školského vzdelávacieho programu venujeme zvýšenú pozornosť environmentálnej výchove. Materská škola je vybavená vlastnou telocvičňou a environmentálnou učebňou. Krúžková činnosť : anglický jazyk – Vzdelávacia ustanovizeň Edesta
 • Deň otvorených dverí: 13.4.2016, od 10,00 h. –11,00 h.

27. Materská škola, Tatranská 63, Banská Bystrica

 • Lokalita: v mestskej časti Sásová
 • Prevádzková doba: 6,00 h. – 17,00 h.
 • Počet tried: MŠ je 6 triedna, heterogénne aj homogénne triedy.
 • Profilácia: Každé dieťa je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja. Chceme, aby v našej materskej škole mohlo každé dieťa zažiť pocit úspechu a šťastia. Prostredníctvom projektov školy, aktivít / športových , výtvarných, anglický jazyk/ lyžiarky , plavecký, exkurzie – Planetárium, letisko, farma, policajti, požiarnici, „ Noc v materskej škole“, výlety. Materská škola je vybavená vlastnou telocvičnou, intenzívna a neformálna spolupráca s rodinou, systém „otvorených“ dverí.
 • Deň otvorených dverí: 21.4.2016, od 10,30 h. do 11,30 h.

Čítajte tiež:

ZŠ Bakossa a Radvanská budú fungovať po novom: Poslanci schválili ich zrušenie, žiaci sa ale obávať nemusia

V bystrickej základke sa udeje zaujímavá zmena: Dočkáme sa novinky, aká v mestských školách doteraz nebola

Monike sa narodil malý obor: Utešený Nikolajko je najväčším bystrickým bábätkom roka!

Zdroj: Mesto Banská Bystrica

Foto: ilustračné

Rýchle správy

Najčítanejšie