Poznáte výnimočných ľudí spätých s Bystricou? Mesto bude udeľovať najvyššie ocenenia!

Sú udeľované každoročne a ocenení sa vďaka nim tešia verejnej priazni. Nominovať laureátov na Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2017 môžete aj vy!

Jakub Forgács

Primátor Ján Nosko odovzdá v budúcom roku už po štvrtý raz významné ocenenia múdrym a šikovným ľuďom. Osobnostiam, ktoré neustále motivujú všetkých naokolo a vytvárajú reprezentatívnu mozaiku Banskej Bystrice. Mesto vyzýva obyvateľov už dnes, aby návrhy na laureátov na Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2017 a udelenie Čestného občianstva zasielali do 30. novembra 2017.

Návrh je potrebné poslať na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke označenej slovom OCENENIE alebo e-mailom na: podatelna@banskabystrica.sk.

Návrh musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, titul navrhnutého laureáta;
  • na ktoré ocenenie je laureát navrhnutý – Cena mesta alebo Cena primátora, prípadne udelenie Čestného občianstva mesta Banská Bystrica;
  • oblasť, za ktorú je ocenenie navrhnuté (v zmysle Štatútu mesta Čl. 2 a Čl. 3);
  • zdôvodnenie návrhu;
  • kontaktné údaje na navrhovaného laureáta (adresa, telefón, mail, zamestnanie, pracovné

zaradenie, dátum narodenia);

  • údaje navrhovateľa: meno, priezvisko, adresa, telefón, mail pri návrhu fyzickej osoby,

názov organizácie, IČO, adresa, telefón, mail pri návrhu právnickej osoby.

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta.

Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame