Používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta. Kedy a kde už petardy či svetlice púšťať nemôžeme?

Rachot petárd a výbuchy svetlíc robia radosť aj mnohým Bystričanom. Nájde sa však aj veľa takých, ktorých hluk obťažuje, a tak sa mesto rozhodlo konať. Schválilo nové nariadenie, ktorým sa používanie zábavnej pyrotechniky obmedzí. Čo vám hrozí za jeho porušenie?

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Používanie zábavnej pyrotechniky na území mesta. Kedy a kde už petardy či svetlice púšťať nemôžeme?
Zdroj: TASR

Poslanci v utorok na svojom zasadnutí schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta, ktorého predmetom je obmedziť a zakázať používanie pyrotechnických výrobkov – zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 na území mesta v záujme zabezpečenia verejného poriadku.

200 metrov od…

Ako uvádza Dôvodová správa, Mesto k tomuto kroku pristúpilo, vychádzajúc zo skúsenosti z vlastných zistení počas obdobia nemožnosti regulácie používania pyrotechnických výrobkov. Hlavne však zo sťažností obyvateľov mesta na „terorizovanie“ občanov, domácich a voľne žijúcich zvierat, ohrozovanie ich zdravia a rušenie nočného kľudu v ktorúkoľvek nočnú i dennú hodinu rôznymi petardami, delobuchmi, svetlicami. Tie sú sprevádzané veľkým hlukom a ozývajú sa nielen na Silvestra, ale už niekoľko týždňov predtým, dokonca aj počas Vianoc, sviatkov pokoja, pri príležitostí rôznych firemných osláv, rodinných osláv a pod.

Na území mesta je podľa nového VZN zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 (ďalej len pyrotechnické výrobky), okrem:

  1. dňa 31. decembra príslušného kalendárneho roka v čase od 12:00 do 1:00 nasledujúceho dňa
  2. dňa 1. januára príslušného kalendárneho roka v čase od 12:00 do 22:00
  3. celoročne v čase od 16:00 do 22:00 v prípadoch:
  • konania verejných zhromaždení občanov pri príležitostí významných pamätných podujatí celoštátneho, regionálneho a mestského významu,
  • konania verejných zhromaždení občanov, verejných kultúrnych podujatí, verejných športových podujatí, ktoré svojim charakterom sú prínosom pre rozvoj mesta a jeho mestských častí,
  • konania príležitostných trhov

Pyrotechnické výrobky je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov, krematória, karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov vždy ku konkrétnemu dňu, času a priestoru používania pyrotechnických výrobkov.

Až tisícové pokuty

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude používať pyrotechnické výrobky alebo pre ktorú sa tieto výrobky budú používať, je povinná najneskôr do 14 kalendárnych dní pred termínom ich používania podať Mestu Banská Bystrica oznámenie. Mesto Banská Bystrica v lehote najneskôr do siedmich kalendárnych dní od doručenia oznámenia zakáže používanie pyrotechnických výrobkov v prípadoch, ak:

  1. charakter podujatia, v rámci konania ktorého sa majú použiť pyrotechnické výrobky nespĺňa účel
  2. oznamovateľ nepredložil písomný súhlas vlastníka

Oprávnenosť používania pyrotechnických výrobkov preukazuje oznamovateľ kontrolným orgánom kópiou oznámenia s prezentačnou evidenčnou pečiatkou Mestského úradu v Banskej Bystrici. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom, za ktorý je možné uložiť pokutu do 500 eur a v blokovom konaní do výšky 33 eur. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom je správnym deliktom, za ktorý môže Mesto uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.

Čítajte tiež:

Mesto zverejnilo záverečný účet: V roku 2015 hospodárila Bystrica s prebytkom

Státisíce eur pre bystrické školy. Poslúžia na vytvorenie škôlky aj znižovanie energetickej náročnosti

Bystrickí poslanci rozhodli: Kto sa stane novým riaditeľom príspevkovej organizácie ZAaRES?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame