Ilustračný obrázok k článku Významné jubileum: Zakladateľ bystrickej UMB a jej prvý rektor Ján Findra má 85 rokov
2
Galéria
Zdroj: TASR

Významné jubileum: Zakladateľ bystrickej UMB a jej prvý rektor Ján Findra má 85 rokov

Univerzitný profesor Ján Findra sa niekoľko rokov zaoberal myšlienkou knižne publikovať udalosti súvisiace so zrodom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992. Urobil tak v knihe Základné míľniky na ceste za univerzitou (2007).

Správy
Správy

Významné jubileum: Zakladateľ bystrickej UMB a jej prvý rektor Ján Findra má 85 rokov

Univerzitný profesor Ján Findra sa niekoľko rokov zaoberal myšlienkou knižne publikovať udalosti súvisiace so zrodom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992. Urobil tak v knihe Základné míľniky na ceste za univerzitou (2007).

Ilustračný obrázok k článku Významné jubileum: Zakladateľ bystrickej UMB a jej prvý rektor Ján Findra má 85 rokov
2
Galéria
Zdroj: TASR

Profesor Ján Findra patrí k zakladateľom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 1992 sa stal sa jej prvým rektorom. Nemenej významné bolo jeho pôsobenie vo funkcii vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (1993–2000). V pondelok 25. marca má univerzitný pedagóg a emeritný profesor 85 rokov.

Ján Findra sa narodil sa 25. marca 1934 v Málinci. Ľudovú a meštiansku školu vychodil vo svojom rodisku a stredoškolské štúdiá absolvoval v Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. V rokoch 1953 – 1957 študoval na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave slovenčinu a históriu.

Na pôde Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied (SAV) získal v roku 1966 vedeckú hodnosť kandidát vied(CSc.) prácou Jašíkova cesta k syntéze. Na základe rigorózneho pokračovania mu v roku 1969 udelili titul PhDr. V roku 1970 zadal habilitačnú prácu Kapitoly z formovania a vývinu odborného štýlu v spisovnej slovenčine, v roku 1973 sa habilitoval, v roku 1975 mu udelili vedecko-pedagogický titul docent. Na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce (Kontext a stavebné jednotky textu) získal v roku 1984 vedeckú hodnosť doktora filologických vied (DrSc.). Za profesora v odbore slovenský jazyk bol Ján Findra vymenovaný v roku 1986.

Prvý rektor UMB

Po skončení vysokej školy pôsobil Ján Findra štyri roky ako stredoškolský profesor na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Lučenci. Potom bol členom Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, kde pracoval od roku 1984 ako vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry. Za dekana fakulty bol vymenovaný v roku 1989 a v roku 1992 sa stal prvým rektorom novozriadenej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tejto funkcie sa vzdal v roku 1993.

Post vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky vykonával v rokoch 1993–2000, teda počas funkčného obdobia prezidenta Michala Kováča a sčasti aj Rudolfa Schustera.

Neskôr pracoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na čiastočný úväzok na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Držiteľ viacerých ocenení

Vo vedeckovýskumnej práci sa venuje výskumu slovenského jazyka, najmä štylistike, teórii textu, poetike, teórii jazykovej kultúry, teórii umeleckého prednesu a rétorike. Jeho vedecká produkcia predstavuje 772 položiek. Vydal 16 monografií (18 vydaní), z toho 4 v spoluautorstve, jednu v zahraničí. Samostatne, ako hlavný autor alebo spoluautor, vydal 10 vysokoškolských a stredoškolských učebníc. Medzi jeho najdôležitejšie monografické práce patria Rozbor štýlu prózy (1971), Umenie prednesu (1974, 1979), Slovník literárnovedných termínov (1987), Stavba a prednes rečníckeho prejavu (1989), Jazyk, reč, človek (1998), Štylistika slovenčiny (2004) a Expresívne syntaktické konštrukcie (2004).

Univerzitný profesor Ján Findra sa niekoľko rokov zaoberal myšlienkou knižne publikovať udalosti súvisiace so zrodom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992. Urobil tak v knihe Základné míľniky na ceste za univerzitou (2007). „Autor predstavuje míľniky ako sled kľúčových udalostí v príčinných súvislostiach a časových následnostiach. Ich dôležitosť podporuje širším, všeobecným, i osobnejším, jedinečným kontextom. Jej príbeh rozpráva faktograficky vystuženou esejou s jemnými črtami memoárovej literatúry, pravdaže, s významným nadčasovým rozmerom,“ uviedol profesor Vladimír Patráš pre Knižnú revue (2008).

Ján Findra získal viacero ocenení: Striebornú medailu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1995), Zlatú medailu UMB v Banskej Bystrici (1997), Pamätnú listinu Nadácie Milana Rastislava Štefánika (1998), Veľkú zlatú medailu UMB v Banskej Bystrici (1999), Cenu primátora Banskej Bystrice (2002), Doctor honoris causa – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2004).

Popri aktívnej pedagogickej činnosti a bohatej vedeckej práci zastáva profesor Ján Findra funkcie vo vedeckých radách, redakčných radách odborných lingvistických časopisov, v komisiách pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

Jazykovedec Ján Findra má 85 rokov
2
Galéria
Zdroj: TASR
Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín