Marcel Páleš Samospráva

Rokovanie mestských poslancov: Pozrite si to najdôležitejšie...

Mestskí poslanci sa dnes zišli vo Veľkej sieni radnice v Banskej Bystrici na 19. zasadnutí zastupiteľstva. Čakalo ich viacero dôležitých bodov, okrem iného aj otázka odpredaja amfiteátra a budovy PKO. Náš štáb bol na mieste a všetko sledoval online...

Ilustračný obrázok k článku Rokovanie mestských poslancov: Pozrite si to najdôležitejšie...
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

9:00 Sme už na mieste priamo vo Veľkej sieni, kde o pár minút začnú rokovať mestskí poslanci na svojom 19. zasadnutí.

9:05 Poslanci sa ešte stále schádzajú, primátora nevidieť. V sále je už prítomná viceprimátorka Čižmárová a aj hovorca. Prítomní poslanci voľne diskutujú a pripravujú sa na začiatok zasadnutia.

9:07 Program zasadnutia zastupiteľstva je dostatočne nabitý. Poslanci budú dnes hovoriť napríklad o otázkach nakladania s majetkom mesta, o úprave poskytovania financií na podporu rodinných pomerov detí, ale aj o príspevkoch na deti v MŠ, ZŠ alebo ZUŠ. Do sály medzičasom prichádza primátor.

9:14 Zasadnutie sa začína, sála sa utíšila.

9:15 Primátor otvára zasadnutie. Prítomná je nadpolovičná väčšina poslancov. Niekoľko poslancov je ospravedlnených z neprítomnosti. Na zasadnutí je aj riaditeľ kancelárie prezidenta SR Líška. Predsedom komisie je určený poslanec Marcel Pecník.

9:22 Z programu sa sťahuje bod číslo 14 – Racionalizácia škôl, z dôvodu prebiehajúcich rokovaní o daných školách.

9:25 Začína sa rokovať o bode číslo 4 – Nakladanie s majetkom mesta.

9:29 Rokovanie zatiaľ prebieha v rýchlom tempe, bez rozpráv. Jednotlivé body sú schvaľované viac – menej jednohlasne. Stále sa jedná o tému nakladania s majetkom mesta. Prítomných je už 25 poslancov.

9:33 Moderovanie preberá viceprimátorka. Primátor Gogola odchádza.

9:42 Prvú rozpravu k nehnuteľnostiam spúšťa poslanec Lichý dvomi otázkami.

9:47 Primátor sa vracia a preberá moderovanie.

9:54 Stále sa pojednáva o nakladaní s majetkom. Hlasovania k návrhom prebiehajú bez problémov a vyslovených nesúhlasov.

10:09 Prebieha zhodnotenie rokovania o nakladaní s majetkom mesta. Nastáva rozprava.

10:19 Poslanec Pirošík navrhuje v rámci rozpravy o nakladaní s majetkom mesta vytvorenie možnosti elektronickej aukcie. Primátor reaguje, že mesto na to nemá zakúpený softvér. Návrh nebol hlasovaním poslancov schválený.

10:21 Poslanec Lichý rozbieha rokovanie k bodu číslo 6 – Nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta vhodným na odpredaj. Vyjadruje sa aj k rekonštrukcii amfiteátra.

10:30 Amfiteáter sa možno odpredá! Rovnako aj budova bývalého PKO na Lazovnej ulici. Zatiaľ ide len o návrh. Ak by sa objekty aj naozaj predali, mesto by chcelo získané peniaze investovať do kultúry, napríklad na nové divadlo. Predaj prichádza do úvahy iba v prípade, ak mesto nenájde peniaze na rekonštrukciu týchto objektov.

10:35 Prebieha diskusia k amfiteátru. Slovo má zástupca skupiny „ľudí spája(ť_je)umenie“ Juraj Havlík. Vyjadril sklamanie z toho, čo plánuje mesto urobiť s amfiteátrom.

10:42 Jednohlasne prešiel návrh, že v prípade kultúrnych objektov, o ktorých sa diskutovalo, budú získané financie použité na investíciu do kultúry.

10:45 Poslanec Pirošík navrhuje, aby sa materiál, o ktorom sa má rokovať, zverejnil aspoň tri dni vopred.

10:48 Padol návrh, aby sa prešlo od napaľovania materiálov na CD, k zverejňovaniu na spoločnom servri. Ušetrí to financie a logika spočíva aj v lepšej dostupnosti informácií.

10:53 Poslanci si dali prvú prestávku

11:18 Prestávka sa končí a rokovanie bude každú chvíľu pokračovať.

11:25 Bod číslo 8 – Úprava poskytovania financií na podporu rodinných pomerov detí bol rýchlo odsúhlasený. Pojednáva sa o bode číslo 9 – Výška dotácie na žiaka v meste.

11:31 Schávalený bol návrh bodu číslo 11 – Odklad zmien vo verejnom poriadku na území mesta a pokračuje sa bodom číslo 12 – Odklad podmienok zriaďovania obslužných zariadení v centrálnej časti mesta.

11:35 Slovo má prednosta MsÚ M. Rybár.

11:38 V rýchlom tempe sú prerokované a odsúhlasené aj body číslo 12 a 13 – O určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste.

11:41 Pojednáva sa o bode číslo 15 – Správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko. Slovo má Ing. Ladislav Monček.

11:48 Bod číslo 15 bol odsúhlasený. Teraz k bodu číslo 16 – Žiadosť o odklad analýzy činnosti PKO.

11:51 Bod číslo 16 bol odsúhlasený. Nasleduje Slovo pre verejnosť. Z prihlásených piatich občanov sa prezentujú prví dvaja, študenti. Ide o projekt k autobusovej stanici. Prichádzajú s konkrétnym návrhom, ktorý zahŕňa aj obchodné centrum, reštauráciu, priestor strechy na relax, podzemné priestory + návrh na kruhový objazd pri Ceste k Smrečine. Vitráž stanice by obsahovala motívy mesta aj Kollárov výrok „Slávme slávne…“ Prezentujú aj konkrétne vizuálne návrhy. Snažia sa držať hesla „Zaživa v Bystrici…“

11:58 Reakcia primátora po potlesku pre dvoch prezentujúcich študentov: „Zdá sa, že vás v tej škole niečo naučili. Minimálne snívať."

12:00 Návrh na realizáciu autobusovej stanice bol poslancom Lichým navrhnutý k posunutiu architektom mesta ako jedna z inšpirácií.

12:01 Ďalší príspevok verejnosti sa týka spaľovania splodín na Graniari. Z rozpravy sa dozvedáme, že problémy vybudovania spaľovne, jej umiestnenia a činnosti sú aj v právnom riešení.

12:15 Prebieha rozprava ku spaľovni Vyjadrujú sa v nej viacerí poslanci. Problémy, ktoré sa naťahujú už dlhodobo, sú v právnom zastavení spaľovne. Čaká sa teda najskôr na rozhodnutie súdu.

12:20 O spaľovni a jej umiestnení sa medzi poslancami rozprúdila debata. Obyvatelia ju v meste nechcú, ale aj tak to vyzeralo na dlhší proces. Napokon sa hlasovalo za jej zrušenie. Jednohlasne to odsúhlasili.

12:25 Rozprava pána Dropu k zriadeniu ZŠ na Bakoške. Ide o ZŠ u Filipa. Hovorí o záujme školy o nájme priestorov a jeho znížení. Tiež spomína každoročnú spokojnosť verejnosti a rodičov s touto školou.

12:27 Téma ZŠ Bakoška U Filipa bola ukončená bez rozpravy.

12:29 Príspevok Petra Fehréra o technických službách. Navrhuje zmenu dodávateľov a vyzýva primátora, aby zverejnil čísla k odčerpávaniu financií. Primátor reagoval rýchlo a uviedol konkrétne fakty.

12:35 Príspevok Jara Dodoka, predsedu Rady študentov mesta, o nespokojnosti pri riešení problému s ISIC kartami pre študentov v MHD. Navrhuje tiež ako udržať vysokoškolákov v meste aj mimo dní, kedy majú školu. Predložil návrh príspevkov na činnosť študentov v meste. Čižmárová reaguje na činnosť Rady študentov mesta. Mesto sa problému s ICIS kartami aktívne venovalo, dávno mali poradu, hovorili s kompetentnými. Rokuje sa o zľavách pre študentov a snažia sa o dohodu medzi firmami CKM a SAD ZV. Poslanec Gajdošík reagoval, že vinníkom je podľa neho firma EMTEST, ktorá vraj zaviedla zlý systém. Mesto na nich podľa Gajdošíka tlačí, no nečinia sa.

12:45 Pokračuje sa bodom číslo 17 – Organizačný poriadok Mestskej polície. Hovorí Ing. Balint a navrhuje zrušenie konkrétnych funkcií, vrátane náčelníka. Uznesenie k tomuto bodu bolo schválené.

12:53 Bod číslo 18 – Dodatok k odmeňovaniu poslancov a členov – neposlancov bol bez rozpravy odsúhlasený.

12:57 Pri bode číslo 19 – Správa hlavného kontrolóra bolo tiež bez rozpravy odsúhlasené jeho uznesenie.

12:59 Aj body číslo 20, 21, 22 a 23, týkajúce sa činnosti kontrolóra, primátora, zástupkyne primátora a poslancov boli v rýchlom tempe odsúhlasené bez rozpravy.

13:05 Nasleduje bod číslo 24 – Interpelácie poslancov. Námietka padla k umiestneniu bilboardu k Pomáde na Námestí SNP. Poslanci tiež namietali k búracím prácam v bývalej Slovenke. Interpelácie sa budú riešiť e – mailami.

13:08 Začína sa diskusia. Poslanec Lichý sa vyjadruje k dotácii pre žiakov v meste. Odporúča rokovať v tejto veci. Prítomným v závere poprial príjemné Veľkonočné sviatky. Ďalej sa diskusia točí okolo elektronizácie mesta, o úprave zastaralých údajov a o Eurofondoch k Pršianskej terase. Záverečný príspevok pridal poslanec Bielik k súkromným školám, ich financovaniu a prevádzke. Koniec diskusie. Nasledujú uznesenia na hlasovanie. Návrhy boli odsúhlasené

13:20 Ukončenie zastupiteľstva. Primátor poďakoval všetkým zúčastneným.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM