Jakub Forgács Správy

Koronavírus: Nové opatrenia na zvolenskej univerzite: Rektor zriadil pracovnú komisiu

Situáciu s koronavírusom berú vážne aj na Technickej univerzite vo Zvolene. Svedčia o tom aj nové nariadenia a pokyny.

Ilustračný obrázok k článku Koronavírus: Nové opatrenia na zvolenskej univerzite: Rektor zriadil pracovnú komisiu
Zdroj: TASR

V súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR týkajúcim sa šírenia respiračného ochorenia COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktoré bolo zverejnené na web-sídle TUZVO a elektronickou poštou rozoslané zamestnancom a študentom Technickej univerzity vo Zvolene nariadil rektor univerzity Rudolf Kropil:

 1. prerušenie prezenčnej výučby na TUZVO od 9. – do 22. marca 2020;
 2. v najbližšom období zrušiť pre zamestnancov a študentov plánované cesty a necestovať do oblastí s potvrdeným výskytom nového koronavírusu doma a v zahraničí;
 3. do letného semestra akademického roka 2019/2020 nepozývať študentov a kolegov z oblastí s potvrdeným výskytom nového koronavírusu;
 4. v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR od 10. 3. 2020 nariadiť povinnú 14-dňovú karanténu pre zamestnancov a študentov TUZVO, ktorí sa vrátili z Talianska, Južnej Kórei, Číny a Iránu. Platí aj v prípade, ak sa rodinní príslušníci bývajúci v domácnosti so zamestnancami a študentmi TUZVO vrátili z týchto krajín;
 5. zamestnancom, ktorí sa vrátili z iných krajín (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, ČR) a oblastí s výskytom nového koronavírusu zvážiť „dobrovoľnú karanténu“, obmedziť priame kontakty s kolegami a študentmi, resp. využiť prácu na doma, čerpanie dovolenky, u študentov samoštúdium. Platí aj v prípade, ak sa rodinní príslušníci bývajúci v domácnosti so zamestnancami a študentmi TUZVO vrátili z týchto krajín;
 6. zriadiť infolinku. V čase od 07:00 do 16:00 budú informácie o prijatých opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením nákazy a momentálnej situácii na univerzite pre zamestnancov a študentov TUZVO poskytované na telefónnych číslach jednotlivých fakúlt uvedených v bode č. 12 tohto Usmernenia a v čase od 16:00 – 19:00 hod. budú tieto informácie poskytované na telefónnom čísle 0917 854 652;
 7. sprístupniť Ohlasovací formulár na webové sídlo TUZVO – Nahlasovanie podozrení – COVID19;
 8. rektor TUZVO schváli žiadosť o prácu na doma pre každého zamestnanca TUZVO, ktorý zdokladuje, že sa on alebo jeho rodinný príslušník žijúci s nim v jednej domácnosti, vrátil z oblasti výskytu koronavírusu, alebo predloží doklad o uzatvorení školského zariadenia z dôvodu výskytu koronavírusu;
 9. vydať protokol dekanom fakúlt o realizácii on-line výučby pre študentov, ktorý budú vyučujúci vypĺňať za jednotlivé predmety;
 10. počas šírenia nového koronavírusu neorganizovať hromadné podujatia (spravidla nad 10 osôb) na akademickej pôde TUZVO a tým predchádzať šíreniu nového koronavírusu;
 11. dodržiavať všetky potrebné protiepidemické opatrenia;
 12. v prípade výskytu zdravotných problémov s klinickými príznakmi nového koronavírusu postupovať podľa aktuálnych pokynov Ministerstva zdravotníctva SR a usmernení Hlavného hygienika SR a informovať o tom svojho zamestnávateľa a študenti dekanát príslušnej fakulty:
 1. zamestnanci vedúceho príslušného pracoviska a súčasne telefonicky na tel. č. 045 5206 117 alebo elektronickou poštou na adresu benova@tuzvo.sk
 2. študenti na študijné oddelenie príslušnej fakulty alebo univerzity
 • Lesnícka fakulta na tel. č. 045 5206 201 alebo elektronickou poštou na adresu heincova@tuzvo.sk
 • Drevárska fakulta na tel. č. 045 5206 341 alebo elektronickou poštou na adresu ddf@tuzvo.sk
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky na tel. č. 045 5206 492 alebo elektronickou poštou na adresu mlynarcikova@tuzvo.sk
 • Fakulta techniky na tel. č. 045 5206 857 alebo elektronickou poštou na adresu jana.jancikova@tuzvo.sk
 • Univerzitné študijné programy na tel. č. 045 5206 503 alebo elektronickou poštou na adresu jana.weissova@tuzvo.sk

Ako uviedol rektor, pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením nového koronavírusu zriaďuje pracovnú komisiu v zložení:

 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor
 • doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., odborníčka pre úsek civilnej ochrany obyvateľstva.
 • doc. Ing. Josef Drábek, CSc., prorektor pre rozvoj
 • doc. Ing. Branislav Olah, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy
 • Ing. Stanislav Jalakša, poverený funkciou kvestora a riaditeľ VŠDaJ
 • doc. PaedDr. Peter Polakovič, PhD., odborný zamestnanec pre oblasť hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany
 • Mgr. Oľga Mikulová, vedúca ORĽZ Ing. Božena Sliacka, PhD. – referent BOZP a PO
 • JUDr. Danica Lukáčová, právnička.

Vykonávanie pedagogického procesu počas prerušenia výučby Výučba pre I., II. a III. stupeň v dennej a externej forme štúdia:

 • pedagogický proces je potrebné zabezpečovať online formou, napr. komunikáciou prostredníctvom e-mailov, Univerzitného informačného systému, e-learningu, videoprednášok, príp. formou videokonferenčných hovorov;
 • z dôvodu obmedzenej kapacity poštového servera UIS odporúčame e-mailovú komunikáciu využívať najmä pre informovanie a usmernenia študentov. V prípade zasielania väčších súborov je možné využiť služby úložiska OneDrive Microsoft Office365;
 • v prípade pokračovania opatrení aj v ďalších týždňoch, zvážiť možnosti realizácie priebežného hodnotenia predmetov, písomného testovania, obhajovania semestrálnych prác, atď. v online forme;
 • dôraz klásť najmä na konzultovanie záverečných prác u študentov v končiacich ročníkoch;
 • experimenty, súvisiace so záverečnými prácami, uskutočňované v priestoroch univerzity odporúčame realizovať po dohode s vedúcimi záverečných prác;
 • skúšky v počte max. do 10 osôb je možné realizovať aj v kontaktnej forme (platí to aj pre už aktuálne vypísané termíny), príp. po individuálnej dohode skúšajúcich a študentov;
 • informácie k termínom hlavných cvičení, naplánovaným aktivitám, exkurziám, a pod. budú zverejnené podľa vývoja situácie;
 • zahraničným študentom odporúčame zotrvať na internátoch a postupovať podľa príslušných pokynov;
 • v prípade potreby poskytnutia ďalších informácií týkajúcich sa vzdelávania kontaktujte prodekanov pre pedagogickú prácu na fakultách, pre univerzitné študijné programy Referát pre pedagogickú prácu Rektorátu.

„Vedecká činnosť študentov na III. stupni štúdia bude prebiehať individuálne po dohode so školiteľom,“ dodal rektor so slovami, že tieto opatrenia platia do odvolania režimu prerušenia procesu výučby prezenčnou metódou. Platnosť tohto usmernenia trvá až do jeho odvolania.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM