Katarína Reiterová Rôzne

Problémy s predsedom spoločenstva: Toto treba vedieť...

Nielen v Žiari, ale po celom Slovensku majú vlastníci bytov svoje spoločenstvo na čele s predsedom. Mnohí však jeho kompetencie a právomoci nepoznajú a majú so svojim predsedom problémy. Preto vám ponúkame pohľad odborníka zo žiarskej spoločnosti BYT

[color=#cc0000]­[size=14]Spolo­čenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov – zákon a prax[/size][/color]

[blockquote]Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, t.j. zákon ktorým sa riadi činnosť spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len SVB) určuje, že štatutárnym orgánom SVB je predseda, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v mene SVB.[/blockquote]

Kto a ako si teda predsedu volí? „Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na tri roky, ale môže byť použitá aj voľba len zúčastnenými vlastníkmi po hodine od začatia zhromaždenia, pokiaľ nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov,“ vysvetľuje na úvod Július Malý zo spoločnosti BYTSPOL, najväčšieho mandatára bytových spoločenstiev v našom regióne.

„Ten istý predseda môže svoju funkciu vykonávať viac volebných období, ak bol na začiatku každého obdobia opätovne zvolený. Môže byť, samozrejme, aj odvolaný, a to väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (tu sa nedá použiť hlasovanie po hodine od začatia zhromaždenia). Zákon pri týchto rozhodovaniach pripúšťa aj písomné hlasovanie, ale podľa presne určených pravidiel,“ dopĺňa Július Malý.

[color=#cc0000]­[size=14]Byto­vé spoločenstvo bez predsedu zastupuje člen Rady[/size][/color] Ak je predseda odvolaný a nie je súčasne zvolený nový predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen Rady určený Radou. Postup v ďalších prípadoch môže doplniť zmluva o spoločenstve, ktorú uzatvárajú vlastníci v SVB.

[color=#cc0000]­[size=14]Čo je prácou predsedu[/size][/co­lor] „Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami zverené inému orgánu spoločenstva. Predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie rozpočet spoločenstva, ročnú účtovnú závierku, výšku mesačných úhrad za plnenia, výšku mesačných platieb za správu, použitie prostriedkov fondu opráv, výšku príspevkov do fondu opráv, vyúčtovanie úhrad za plnenia, podanie návrhu na exekučné konanie alebo vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok,“ vyratúva Július Malý z BYTSPOLu.

[color=#cc0000]­[size=14]Pred­seda zodpovedá aj za škody, ktoré spôsobí[/size][/co­lor] Predseda, samozrejme, zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí. Nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva a sprostredkúvať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia.

[blockquote]„Fun­kcia predsedu spoločenstva vyžaduje okrem zákonom stanovených požiadaviek hlavne zodpovedný prístup, čas (podľa toho či už má dom nejakú obnovu za sebou alebo nie), schopnosť komunikovať s vlastníkmi v dome a vnímať potreby domu ako spoločenstva vlastníkov, ale zároveň aj ako súboru bytových jednotiek a spoločných priestorov,“ hovorí ďalej na margo tejto témy Malý a dodáva, že „toto všetko ale nebude dobre fungovať, pokiaľ sa do tejto činnosti nezapoja aj jednotliví vlastníci minimálne účasťou na zhromaždeniach. Dôležitú funkciu má aj Rada SVB ako kontrolný orgán, ktorý môže napomáhať predsedovi k správnemu fungovaniu SVB. Dosť často sa na to zabúda, aj keď nie nadarmo už v názve je slovo „spoločenstvo“, t.j. malo by ísť o spoluprácu všetkých v dome.“[/bloc­kquote]

[color=#cc0000]­[size=14]Zhro­maždenie vlastníkov bytov zvoláva rada a nie predseda[/size][/co­lor] Predseda však nesmie konať nad rámec svojich práv a napríklad realizovať výdaje z fondu opráv za činnosti, na ktoré nemá poverenie zo zmluvy o spoločenstve alebo od zhromaždenia vlastníkov. „Taktiež sa občas stáva, že vlastníci namietajú postup predsedu a pritom je často príčinou len nedostatočné vysvetlenie na zhromaždení vlastníkov alebo nepresné uznesenie zo zhromaždenia, ktoré riešilo danú činnosť. Je dôležité pripomenúť, že zhromaždenie (schôdzu) nemá zvolávať predseda, čo sa často od neho vyžaduje, ale Rada SVB. Rovnako je jej povinnosťou v tomto prípade aj oznámiť výsledok hlasovania, napr. vyvesením uznesenia na nástenke, alebo iným spôsobom ktorý si vlastníci dohodli,“ dodáva na záver Július Malý zo spoločnosti BYTSPOL.

Firma BYTSPOL zo Žiaru nad Hronom, ktorá pôsobí okrem miesta svojho sídla aj v Kremnici a Žarnovici a poskytuje svoje služby pre 120 SVB, zabezpečuje pravidelne pre predsedov SVB – svojich klientov školenia, ktoré sa zaoberajú výkladom zákonov, ale aj praktickými problémami pri fungovaní SVB. Taktiež sa spoločnosť BYTSPOL snaží pomôcť predsedovi informovať jednotlivých vlastníkov o hospodárení SVB, či už zákonnou formou pomocou výročnej správy, alebo informáciou o hospodárení priloženou pri každom vyúčtovaní pre každého vlastníka. Novinkou je sprístupnenie týchto, ale aj ďalších informácií aj cez internetovú stránku [link=http://www­.bytspol.sk/]www­.bytspol.sk[/lin­k]

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM