Jakub Forgács Správy

Máte PRAX v tomto obore? Bystrica zháňa posilu na úrad, láka aj na BENEFITY

Mesto chce obsadiť miesto referenta školského úradu, oddelenia školstva a mládeže. Aké sú požiadavky na uchádzačov?

Ilustračný obrázok k článku Máte PRAX v tomto obore? Bystrica zháňa posilu na úrad, láka aj na BENEFITY
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu referent školského úradu, oddelenia školstva a mládeže. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov o tom informuje na oficiálnom webe mesta.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • VŠ II. stupňa
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • znalosť platnej legislatívy v oblasti školstva v samospráve – zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vyhlášky, znalosť zákonov č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • skúsenosti s pedagogickou činnosťou v materských školách výhodou,
 • skúsenosti s metodickým riadením,
 • funkčné vzdelávanie výhodou,
 • bezúhonnosť,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť,
 • organizačné a komunikačné zručnosti, tímová práca, zvládanie záťažových situácií,
 • znalosť práce s PC (MS Office, internet)
 • ovládanie štátneho jazyka – Expert C2,
 • vítaná je skúsenosť vo verejnej správe,
 • vodičský preukaz typu B výhodou,

Druh práce a stručná charakteristika:

 • zabezpečuje úlohy zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na originálne kompetencie,
 • sleduje zmeny v legislatíve v oblasti školstva, predovšetkým materských škôl,
 • metodicky usmerňuje riaditeľky materských škôl,
 • spracováva Výkazy typu ŠKOL (MŠVVaŠ),
 • pripravuje všeobecne záväzné nariadenia, materiály koncepčného informatívneho charakteru na rokovanie komisie, MsR, MsZ, MsŠR
 • spracováva štatistiky a informácie v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • rieši odvolania, sťažnosti, podnety zákonných zástupcov detí,
 • spracováva žiadosti o sprístupnenie informácií v rámci svojej agendy,
 • vypracováva organizačné pokyny pre riaditeľky materských škôl.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica– zamestnanie v samospráve).

Informácia pre uchádzačov

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Predpokladaný termín nástupu: 2.05.2023/dohodou podľa možností uchádzača

Predpokladaný termín osobných pohovorov: apríl 2023

Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 pracovné dni pred termínom konania.

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvýšený o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby.

Zamestnanecké výhody, benefity: Flexibilný pracovný čas, päť dní dovolenky navyše, jeden deň pracovného voľna v druhom polroku, príspevok na DDS po skončení skúšobnej doby, príspevok na stravu zo sociálneho fondu a absolvovanie rôznych vzdelávacích aktivít a školení.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 6.04.2023 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Zlatica Drapčiaková, e-mail: zlatica.drapciakova@banskabystrica.sk, telef.: 048/4330216

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie aktuálne správy

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM