Ilustračný obrázok k článku Ministerstvo vypísalo výberové konania: Hľadá riaditeľov 2 bystrických nemocníc
Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta

Ministerstvo vypísalo výberové konania: Hľadá riaditeľov 2 bystrických nemocníc

Chceli by ste viesť jednu z bystrických nemocníc? Takéto sú požiadavky na uchádzačov a ponúkaný plat.

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Ministerstvo vypísalo výberové konania: Hľadá riaditeľov 2 bystrických nemocníc

Chceli by ste viesť jednu z bystrických nemocníc? Takéto sú požiadavky na uchádzačov a ponúkaný plat.

Ilustračný obrázok k článku Ministerstvo vypísalo výberové konania: Hľadá riaditeľov 2 bystrických nemocníc
Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konania na obsadenie miest riaditeľov – štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie päť rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a v štátnej príspevkovej organizácii Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. MZ SR o tom v pondelok informovalo na svojej webovej stránke.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • odborná prax päť rokov (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
 • dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
 • odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch),
 • Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a/alebo e-mailového kontaktu),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
 • doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej päť rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce sprístupniť), nie čestné vyhlásenie,
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 • čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
 • projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme.

Formálna úprava projektu

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne desať strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20-tisíc znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi

Do 15. februára 2021 s označením na obálke „VK FNsP BB – neotvárať“, resp. v druhom prípade „VK DFNsP BB – neotvárať“ na adresu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu,, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.

Pri doručovaní poštou je podľa slov MZ SR rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Základná zložka mzdy: 2 500 eur

„Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie Licenčnej zmluvy na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a jej doručenie (vo dvoch vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade nebudú projekty uchádzačov zverejnené,“ dodáva MZ SR.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: Ilustračné

Prečítajte si tiež

Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie