Jakub Forgács Správy

Kam s objemným odpadom? TERMÍNY zberu v Bystrici na celý rok 2020

Potrebujete sa zbaviť starých kobercov či sanitárneho vybavenia? Pozrite, kedy bude prebiehať zber objemného odpadu.

Ilustračný obrázok k článku Kam s objemným odpadom? TERMÍNY zberu v Bystrici na celý rok 2020
2
Galéria
Zdroj: TASR

Objemný, resp. nadrozmerný odpad ako je nepotrebný nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa), plechové rúry a pod., ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad môžu obyvatelia mesta uložiť v predvečer stanoveného termínu zberu ku klasickým zberným nádobám na zmesový komunálny odpad. Informuje o tom Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica.

"Žiadame občanov mesta, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta a efektivity systému zberu komunálnych odpadov dodržiavali termíny zberu príslušné pre ich ulicu a základné podmienky nakladania s odpadom. V prípade vzniku potreby zbavenia sa objemného odpadu mimo termín zberu využite celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste uvádza Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica.

Ako ďalej upozorňuje, objemným odpadom nie je stavebný odpad (stavebná suť, panely, tehly, dlažba), pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad vo vreciach alebo v krabiciach, ktoré ku kontajnerom neukladajte!

Termíny zberu objemného odpadu v roku 2020

každý prvý v mesiaci, t.j.: (výnimkou je štvrtok !!!30.4.!!!) 3.1., 7.2., 6.3., 3.4., !!!30.4.-štvrtok!!!, 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.10., 4.12.

CENTRUM, UHLISKO, SÍDLISKO, FORTNIČKA, MAJER, ŠALKOVÁ, SENICA, GRANIAR, KARLOVO, JESENSKÝ VŔŠOK, MEDENÝ HÁMOR, BELVEDER, SLNEČNÉ STRÁNE, LASKOMER, TROSKY, ul. Prof. Sáru a Horné záhrady

každý druhý piatok v mesiaci, t.j.: (výnimkou sú štvrtky !!!9.4.!!! a !!!7.5.!!!) 10.1., 14.2., 13.3., !!!9.4. a 7.5.-štvrtok!!!, 12.6., 10.7, 14.8., 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.

RADVAŇ, KRÁĽOVÁ, ILIAŠ, RAKYTOVCE, KREMNIČKA, STUPY, PRŠIANSKA TERASA, SUCHÝ VRCH, A FONČORDA – 1. časť: ulice Mládežnícka, Družby, Okružná, Wolkerova, Gorkého, Nové Kalište, Jilemnického, Sadová, Nešporova, Kpt. Nálepku, Švermova, Cesta na štadión, Hutná

každý tretí piatok v mesiaci, t.j.: 17.1., 21.2., 20.3., 17.4., 15.5., 19.6., 17.7., 21.8., 18.9., 16.10., 20.11., 18.12.

PODLAVICE, SKUBÍN A FONČORDA – 2. časť: ulice Tulská, Moskovská, Vršacká, Oremburská, Internátna, Nová, Slnečná, Bagarova, Jazmínova, Tichá, Zelená, Havranské, Spojová, Šalgotarjánska, THK, Kvetinová

každý štvrtý piatok v mesiaci, t.j.: (výnimkou je streda !!!23.12.!!!) 24.1., 28.2., 27.3., 24.4., 22.5., 26.6., 24.7., 28.8., 25.9., 23.10., 27.11., !!!23.12.-streda!!!

RUDLOVÁ, SÁSOVÁ, KOSTIVIARSKA, JAKUB, UĽANKA, NOVÝ SVET

„Ten kto uloží odpad vedľa kontajnerov mimo stanovený termín v harmonograme sa dopustí priestupku v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a príslušného VZN Mesta Banská Bystrica č. 9/2016. Dodržiavaním stanovených termínov a podmienok zberu odpadu sa vyhnete možným sankciám a prispejete k zlepšeniu čistoty Vášho životného prostredia,“ upozorňuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica.

Ako sa dodáva na webe mesta, v prípade vzniku potreby zbavenia sa objemného odpadu mimo termín zberu využite celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste.

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Pred stojiskami pribudnú tabule
2
Galéria
Zdroj: Mesto Banská Bystrica
Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie