Ilustračný obrázok k článku Bystrica zverejnila INFO o voľnom mieste: Práca, ktorá sa týka majetku mesta
Zdroj: TASR

Bystrica zverejnila INFO o voľnom mieste: Práca, ktorá sa týka majetku mesta

Chceli by ste zmeniť zamestnanie a máte prax vo verejnej či štátnej správe? Možno vás zaujme ponuka mesta.

Jakub Forgács Správy Samospráva
Jakub Forgács Správy Samospráva

Bystrica zverejnila INFO o voľnom mieste: Práca, ktorá sa týka majetku mesta

Chceli by ste zmeniť zamestnanie a máte prax vo verejnej či štátnej správe? Možno vás zaujme ponuka mesta.

Ilustračný obrázok k článku Bystrica zverejnila INFO o voľnom mieste: Práca, ktorá sa týka majetku mesta
Zdroj: TASR

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu: referent oddelenia evidencie a správy majetku mesta. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov o tom informovalo na webe mesta.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadovaná prax

 • Minimálne dva roky vo verejnej/štátnej správe

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou

 • Znalosť v oblasti majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností

Druh práce a stručná charakteristika

 • zabezpečovanie majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností pre plánované investičné akcie mesta v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb., resp. s inými právnymi predpismi s následným zápisom do majetku mesta;
 • príprava a kompletizácia materiálov týkajúcich sa prevodov nehnuteľností – budov, stavieb, pozemkov (zámena, nadobudnutie) so zisťovaním vlastníckych vzťahov v katastri nehnuteľností, práca s geometrickými plánmi, identifikácia parciel, v súvislosti s plánovanými investičnými akciami mesta;
 • príprava a kompletizácia materiálov týkajúcich sa zriadenia vecných bremien k pozemkom v súvislosti realizáciou inžinierskych sietí (plyn, kanalizácia, vodovod, elektrické vedenie);
 • spracovávanie materiálov k prevodom nehnuteľností a k zriadeniu vecných bremien na rokovanie komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva a následné dojednávanie zmluvných podmienok, vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností a sledovanie platieb vyplývajúcich zo zmlúv;
 • kontrolovanie hospodárenia s majetkom mesta, ktorý tvorí „Spoločné nehnuteľnosti“ spravované podľa Zák. č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách;
 • evidencia a identifikácia pozemkov, ktoré sú prenajaté Mestským lesom Banská Bystrica s.r.o.;
 • evidencia a aktualizácia výmer pozemkov, ktoré sú predmetom dane z nehnuteľností v katastrálnych územiach mimo mesta Banská Bystrica;

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením presnej adresy pre doručovanie písomností, emailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve).

„Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov,“ píše sa na stránke.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzača

Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2021/ prípadne dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: október 2020

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Ako uvádza mesto, žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 30.11.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková, e-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie