Zmena pri zápise detí do škôlok!

Rodičov, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, čaká v tomto roku zásadná zmena. Zápisy sa nebudú realizovať na pôde jednotlivých materských škôl, ale vo Veľkej sieni mestského úradu.

Monika Obrtalová

Dôvodom je snaha eliminovať prípady, kedy rodičia zapísali svoje dieťa paralelne do dvoch či viacerých materských škôl. Pri spracovaní údajov to spôsobovalo zbytočné prieťahy a predlžovala sa lehota, počas ktorej získali rodičia jednoznačnú informáciu o prijatí dieťaťa do konkrétnej materskej školy (MŠ).

Žiadosť o prijatie dieťaťa aj s povinnou prílohou (potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa) si zákonný zástupca vyzdvihne v Klientskom centre mestského úradu, alebo má možnosť si ju stiahnuťz oficiálnej webovej stránky mesta. Vyplnenú žiadosť následne prinesie, v určený deň zápisu, do Veľkej siene Mestského úradu v Banskej Bystrici, kde budú k dispozícii riaditeľky jednotlivých materských škôl a priamo do počítača budú zapisovať mená detí. Rodič, resp. zákonný zástupca počas zápisu predloží k nahliadnutiu svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zápis do MŠ na školský rok 2012/13 sa v Banskej Bystrici bude realizovať od 12. do 15. marca 2012, vždy v čase od 8.00 do 12.00 hod a v popoludňajších hodinách od 13. 00 do 17.00 hod.

Záujem rodičov o umiestnenie detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti banskobystrickej samosprávy z roka na rok rastie. Mesto Banská Bystrica sa snaží operatívne reagovať na tento pozitívny trend, podľa finančných možností radnice, zvyšovaním počtu detí v jednotlivých triedach, rozšírením poldennej prevádzky na celodennú či rozširovaním priestorových kapacít. V záujme samosprávy je umiestniť čo najviac detí od troch rokov. Ak dieťa nebude prijaté na vybranú materskú školu, bude Školský úrad v súčinnosti s riaditeľkami materských škôl hľadať možnosti umiestnenia v náhradnej materskej škole na území mesta. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka MŠ spravidla do 30. apríla 2012.

V prípade, ak ide o zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do 15. apríla 2012.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je 27 materských škôl, ktoré navštevuje cca 2 100 detí. Od septembra 2012 by malo pribudnúť približne 650 až 700 nových škôlkarov a do základných škôl nastúpi z materských škôl cca 650 prvákov. Tohtoročná novinka v systéme zápisov detí do MŠ však neznamená, že rodičia a deti nemôžu navštíviť konkrétnu materskú školu a na vlastné oči si pozrieť, kam by od septembra chceli chodiť. Všetky MŠ pripravujú buď konkrétne dni otvorených dverí, alebo sú ochotné odpovedať na otázky zákonných zástupcov a konzultovať potrebné informácie.

Zdroj: Mesto Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.