Za vypaľovanie tráv pokuta 331 eur!

S blížiacim sa jarným obdobím Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v posledných dňoch na území Banskobystrického kraja zaznamenalo narastajúci počet požiarov v prírodnom prostredí. Len minulý týždeň bolo v kraji 41 p

Monika Obrtalová

V snahe zabrániť nežiaducim požiarom v prírodnom prostredí spôsobených vypaľovaním trávy a suchých porastov chcú hasiči upozorniť na povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi a z vyhlášky o požiarnej prevencii.

Podľa platných predpisov:

  1. je zakázané akékoľvek vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov; ak je nevyhnutné porasty vyčistiť, je možné suché porasty pohrabať na upravenú hromadu v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov a iných horľavých materiálov a spáliť za bezveterného počasia v prítomnosti dospelých osôb vybavených vhodným náradím, hasiacimi prostriedkami a spojovacími prostriedkami na privolanie hasičskej jednotky. Po skončení spaľovania je potrebné vykonať uhasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie. Pred začatím spaľovania je občan povinný oznámiť miesto a čas spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
  2. je zakázané zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  3. je zakázané fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Zároveň upozorňujú: 4. vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľnosti na povinnosť umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác,

5. občanov, že každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,

6. na potrebu zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,

7. na povinnosť každého občana bez zbytočného odkladu oznámiť okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jeho vlastníctve alebo užívaní,

8. všetkých občanov, ktorí majú vo vlastníctve, správe alebo užívaní lesné porasty, že v § 14 ods. 1 písm.

  1. zákona o ochrane pred požiarmi je určená povinnosť zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi podľa § 6b citovaného zákona o ochrane pred požiarmi. Podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi ukladá § 10 vyhlášky o požiarnej prevencii.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov sa bude vykonávať kontrolná a monitorovacia činnosť a pri zistení porušenia vyššie uvedených zákazov budú okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru postupovať podľa § 61 a § 62 zákona o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého môže byť občan za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi postihnutý pokutou až do výšky 331 eur, prípadne sa bude zodpovedať v občianskoprávnom alebo trestnoprávnom konaní.

Zdroj: HaZZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.