Stop plávaniu v jazere kúpaliska: Prečo zákaz stále trvá?!

Zákaz kúpania v jazere na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici od 11. júla tohto roku vyvoláva u viacerých návštevníkov otázku, prečo sa tak stalo a prečo zákaz stále pretrváva. Odpoveďou je, že jedna z pravidelných hygienických kontrol vodných plôc

Monika Obrtalová

„Laboratórnym vyšetrením odobratej vzorky vody z 3. júla 2012 sme zistili, že voda nespĺňa požiadavky na kvalitu vody na kúpanie ustanovené nariadením vlády SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. V odobratej vzorke vody bolo zistené prekročenie medznej hodnoty viacerých ukazovateľov, medzi inými priehľadnosť vody, prekročenie medznej hodnoty výskytu koliformných baktérií, ale aj črevných enterokokov. Takáto voda na kúpanie môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení prenosných vodou, najmä hnačkových črevných ochorení, kožných ochorení, zápalov slizníc, infekcií močových ciest, zápalov vonkajších zvukovodov u ľudí, ktorí ju využívajú na kúpanie. Prítomnosť rias vo zvýšenom počte jedincov môže najmä zas u citlivých osôb vyvolávať alergické reakcie, ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky, podráždenie a zápaly očných spojoviek. Dôvodom na vydanie zákazu kúpania v jazere bolo teda nedodržanie legislatívnych požiadaviek na kvalitu vody a z toho vyplývajúce zdravotné riziká. Preto sme 11. júla vydali rozhodnutie o zákaze kúpania v jazere Plážového kúpaliska a súčasne sme jeho prevádzkovateľovi uložili povinnosť informovať o zákaze kúpania oznamom umiestneným v blízkosti vodnej plochy,“ objasňuje situáciu MUDr. Kvetoslava Koppová, vedúca Odboru hygieny životného prostredia a zdravia banskobystric­kého RÚVZ.

Dodáva, že po telefonickom upozornení o pripravovanom zákaze kúpania prevádzkovateľ kúpaliska ihneď umiestil tabuľu v blízkosti jazera o zákaze kúpania sa v predmetnom jazere. Jazero na Plážovom kúpalisku má charakter prírodného kúpaliska a kvalita vody je významne ovplyvňovaná prírodnými faktormi. Dlhotrvajúce teplé počasie vytvára vhodné podmienky pre množenie rias, čo bolo vo vzorke vody odobratej 3. júla preukázané zistením päťnásobného prekročenia medznej hodnoty počtu jedincov rias, ktorú stanovuje príslušná legislatíva.

Zabezpečenie vyhovujúcej kvality vody na kúpanie v tomto prípade nie je možné dosiahnuť opatreniami uplatňovanými pri umelých kúpaliskách, napr. zvýšeným objemom riediacej vody, účinnejšou dezinfekciou, vyčistením bazénov. Na kvalite vody prírodných kúpacích oblastí sa na výslednej kvalite vody okrem tej, ktorou je kúpalisko zásobované, podieľajú samočistiace procesy vody.

Koppová však upozorňuje, že na základe objednávky prevádzkovateľa bola 18. júla odbornými zamestnancami RÚVZ Banská Bystrica opätovne odobratá kontrolná vzorka vody na kúpanie z jazera na banskobystrickom plážovom kúpalisku. Laboratórnym vyšetrením odobratej vzorky vody bolo zistené, že voda už spĺňa požiadavky na kvalitu vody na kúpanie ustanovené nariadením vlády SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. RÚVZ túto skutočnosť oznámil prevádzkovateľovi telefonicky. Prevádzkovateľ však do dnešného dňa nepožiadal o zrušenie zákazu na využívanie vody na kúpanie v jazere, čo znamená, že zákaz platí aj naďalej.

RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.