SPŠ stavebná bojuje ďalej

SPŠ stavebná o svoju budovu bojuje ďalej. V zákonnej lehote podala odvolanie proti Uzneseniu zastupiteľstva BBSK s tým, že sa domáha, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR toto uznesenie z dôvodu jeho nezákonnosti a nesprávnosti zrušil

Monika Obrtalová

„BBSK si vo svojich dokumentoch na základe dôkladných analýz stanovil priority a transparentné kritériá akceptovateľné verejnosťou, a na ich základe vybral školy a školské zariadenia, ktorých sa optimalizácia bude týkať. Podľa takto stanovených kritérií dosahuje Stredná priemyselná škola stavebná v Banskej Bystrici výsledky, na základe ktorých nie je dôvod, aby sa optimalizačné opatrenia dotkli jej existencie vo schválenom rozsahu,“ hovorí Katarína Puskailerová z SPŠ Stavebná. Dôvodov na podanie odvolania je však viac. SPŠ stavebnej je napríklad vytýkané, že nemá vlastné stravovacie zariadenie, pritom pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici je takéto stravovanie akceptovateľné už rok. A v rámci BBSK je škôl, ktoré nemajú vlastné stravovacie zariadenie, omnoho viac. Tých sa však optimalizácia netýka.

Petičný výbor za záchranu SPŠ stavebnej upozorňuje aj na riziko, že škola môže časom úplne zaniknúť://„Aj keď v súčasnosti BBSK garantuje, že bude existovať SPŠ stavebná ako samostatná zložka spojenej školy, je viac než pravdepodobné, že po určitom čase priemyslovka úplne zanikne. Tým príde mesto Banská Bystrica o školu, ktorá dosahuje veľmi dobré výsledky vo výchovnovzdelávacom procese.“// Podľa Puskailerovej sú informácie zo strany BBSK podávané jednostranne, pozitívne v prospech SOŠ v Kremničke. Nehovorí sa o technickom stave objektov v Kremničke a o budove SPŠ stavebnej sa hovorí vo veľkých negatívach. Zo strany BBSK boli uvádzané úplne zavádzajúce informácie, ktoré nie sú založené na pravde, napr. že SPŠ stavebná nemá telocvičňu.

Podľa občanov, ktorí sa za zachovanie SPŠ stavebnej v pôvodných priestoroch zasadzujú, sú uvedené dôvody dôkazom toho, že v prípade výkonu Uznesenia zastupiteľstva BBSK, ktorým má dôjsť k vytvoreniu Spojenej školy Kremnička, dôjde k výraznému zásahu do ústavne garantovaného práva osôb na vzdelanie. Porušenie práv žiakov SPŠ stavebnej, ako aj iných osôb, vidia najmä v tom, že vytvorenie Spojenej školy Kremnička v značnej miere obmedzuje slobodu výberu vzdelávacieho zariadenia.

mm

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.