Poznáte zásady správneho triedenia odpadu?

Hoci v rôznych prieskumoch obyvatelia Slovenska deklarujú, že odpad zo svojich domácností triedia, analýzy hovoria, že na skládkach ho končí až 77 percent. Vrátane komodít, ktoré tam nemajú čo robiť. Viete, čo určite nepatrí do komunálneho odpadu?

Ilustračný obrázok k článku Poznáte zásady správneho triedenia odpadu?
Zdroj: istockphoto.com

Napovie vám symbol

Základné pravidlo správneho triedenia odpadu je, že do smetného koša patria len nerecyklovateľné veci. Všetko ostatné treba roztriediť a recyklovať. „To, že obal alebo produkt nepatria do smetného koša, spoznáte podľa jednoduchého symbolu postavy stojacej pri zbernej nádobe. Znamená, že obal je potrebné po použití vhodiť do príslušnej farebnej zbernej nádoby,“ vysvetľuje Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, a.s. a pokračuje: „Zvlášť opatrní buďte, ak nájdete značku prečiarknutej zbernej nádoby. V takom prípade máte pre sebou elektrospotrebič alebo batériu, ktoré možno odovzdať len na vyhradených miestach, a to na zbernom dvore alebo v predajni s elektrospotre­bičmi.“

Do nádob na separovaný odpad patria aj obaly a návody na použitie, ktoré bývajú súčasťou balenia elektrospotrebičov. Väčšinou ich výrobcovia označujú jednoduchým symbolom:

Zdroj: Sewa.sk

Obaly by nemali byť znečistené, dôkladné umývanie však nie je nutné. Stačí ich vyprázdniť a zredukovať ich objem, aby v kontajneri nezaberali veľa miesta. PET fľaše teda stlačíme a kartónové krabice rozoberieme.

Netriediť je protizákonné aj drahé

Poplatky za odvoz komunálneho odpadu nie sú na Slovensku nízke a pokiaľ vy alebo vaši susedia dlhodobo ignorujete zásady správneho triedenia odpadu, nielenže porušujete zákon, ale z dlhodobého hľadiska sa výška týchto poplatkov stále zvyšuje. Triedenie odpadu je pritom jednoduché. Vo všeobecnosti platí, že modré nádoby sú určené na papier (noviny, časopisy, kancelársky papier, letáky, kartóny, papierové obaly, návody od elektrospotrebičov, atď.). Do žltých patria plasty – teda PET fľaše z nápojov, tégliky z jogurtov, igelitové vrecká, fólie, polystyrén či obaly z kozmetických produktov. Zelené kontajnery sa používajú na sklo (nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod). „Pomôcť vám môžu aj informačné štítky na nádobách na triedený odpad. Tie napovedia, aký druh odpadu z obalu do nich patrí,“ hovorí Lívia Burzová. Samozrejme, v každej obci sa môžu vyskytnúť špecifiká, všetky informácie o miestnom systéme triedeného zberu by preto mali byť zverejnené aj na internetovej stránke samosprávy.

Zdroj: Sewa.sk

Pozor na elektroodpad a batérie

Telefóny, televízory aj pračky dnes meníme podstatne častejšie ako v minulosti a úmerne tomu rastie aj množstvo elektroodpadu, ktorý produkujeme. Avšak pozor, ani v prípade takých „drobností“ ako sú vybité baterky z hračkárskeho autíčka, zákon o odpadoch nepripúšťa výnimky. Batérie a veľmi malý elektroodpad s rozmermi do 25 cm (napr. fény, rýchlovarné kanvice, mobilné telefóny, žehličky a pod.), ako aj odpad zo svetelných zdrojov, je možné zaniesť do najbližšej elektropredajne a odovzdať ich aj bez povinnosti zakúpiť si nový produkt. Ak kupujete veľký elektrospotrebič, môžete ten pôvodný odovzdať predajcovi, prípadne nepotrebné chladničky, práčky či televízory zaviesť na najbližší zberný dvor.

To, že máte dočinenia s elektrozari­adeniami, batériami a akumulátormi, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, spoznáte podľa jednoduchých symbolov:

Zdroj: Sewa.sk

Likvidáciu nechajte na profesionálov

Nech už odovzdávate na recykláciu čokoľvek – batérie, elektrospotrebiče, či veľké akumulátory – musia byť v kompletnom stave. „Určite sa nepúšťajte do ich rozoberania. Látky, ktoré obsahujú, totiž môžu byť nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie,“ upozorňuje L. Burzová. Podobné pravidlá patria aj pre prenosné batérie a akumulátory. „Najjednoduchšie je zbierať ich do krabičky a po naplnení zaniesť na zberný dvor alebo do najbližšej predajne. Podľa zákona sú všetci predajcovia, ktorí prenosné batérie predávajú, povinní použité prenosné batérie odobrať od každého, kto ich prinesie,“ radí L. Burzová. Látky, ktoré obsahujú, totiž môžu byť nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie. Na druhej strane, ak sa tieto komodity ekologicky zlikvidujú a zrecyklujú, množstvo materiálov z nich môže byť opätovne spracovaných a využitých v ďalšej výrobe. Tým sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín.

Firmy a inštitúcie potrebujú potvrdenie
V prípade, že bola IT technika evidovaná v majetku firmy, je pri jej vyraďovaní potrebné myslieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely účtovníctva. Potvrdenie vystavené organizáciou oprávnenou na zber a likvidáciu elektroodpadu od vás môže vyžadovať prípadná kontrola zo strany štátnych orgánov. Službu odvozu a recyklácie nepotrebných elektrozariadení vrátane IT techniky a potrebné doklady vám bezplatne zabezpečí napríklad SEWA, a.s. Tá združuje výrobcov a dovozcov elektrozariadení a zabezpečuje zber a recykláciu všetkých typov elektrozariadení, prenosných a priemyselných batérií.

Zdroj: Sewa.sk

Vedeli ste, že…

  • najlepším spôsobom, ako chrániť životné prostredie, svoje zdravie a zároveň šetriť zdroje je eliminovať vznik odpadu? Začať môžete napríklad využívaním opakovane použiteľných tašiek namiesto igelitiek, alebo používaním kohútikovej vody namiesto nápojov kupovaných v PET fľašiach.
  • v cene elektro zariadení sú už zahrnuté aj recyklačné poplatky za spätný zber? V prípade, že už nie je váš spotrebič funkčný, môžete ho zdarma odovzdať u predajcu, ktorý je povinný zabezpečiť jeho recykláciu.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: Sewa.sk

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.