Povolenie na skúšobnú prevádzku spaľovne je zrušené

Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Banskej Bystrici zrušil povolenie na skúšobnú prevádzku pyrolýznej spaľovne na Graniari. Informovala o tom prednostka KSÚ Miroslava Valková.

Monika Obrtalová

Ako zdôvodnila, KSÚ tak rozhodol pre nezákonnosť prvostupňového povolenia, a to najmä v tom, že v konaní nebol doložený súhlas štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva na nakladanie s nebezpečným odpadom, ani spôsob nakladania s odpadovými vodami, ktoré požadovala doložiť štátna vodná správa. „Ďalej si Stavebný úrad mesta Banská Bystrica nezabezpečil v konaní dostatočné podklady, čím nemohol preskúmať, či povoľované kapacity spaľovaného odpadu korešpondujú množstvom s tými, ktoré boli predmetom stavebného povolenia. Konanie prvostupňového stavebného úradu bolo vedené procesne chybne a vykazovalo značné množstvo chýb,“ vysvetlila Valková.

Hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Monika Pastuchová dnes uviedla, že vyjadrenie KSÚ zatiaľ nemajú, stanovisko zaujmú až po jeho preštudovaní. KSÚ vec nevrátil na nové konanie, nakoľko spoločnosti, ktorá bola navrhovateľom skúšobnej prevádzky, uplynula doba nájmu k objektu samotnému. Navrhovateľ má právo obrátiť sa so žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia na súd. Taktiež má, pokiaľ obnoví nájomný vzťah k objektu, podať návrh na nové konanie a rozhodnutie vo veci na prvostupňový stavebný úrad, vysvetlila Valková.

Mesto Banská Bystrica vydalo 5. augusta uplynulého roku rozhodnutie, ktorým schválilo skúšobnú prevádzku pyrolýznej spaľovne na Graniari. Súčasťou rozhodnutia bolo 16 podmienok, ktoré musí investor splniť, aby mohol spaľovňu prevádzkovať. S rozhodnutím mesta však nebol spokojný petičný výbor proti spaľovni na Graniari, ktorý bol proti nej už od roku 1993.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.