Jakub Forgács Správy

Zvolen zháňa posilu na vedúcu pozíciu: Aký je ponúkaný PLAT?

Ak si hľadáte prácu, zaujímavú ponuku zverejnilo priamo mesto. Pozrite, čo musia spĺňať uchádzači.

Ilustračný obrázok k článku Zvolen zháňa posilu na vedúcu pozíciu: Aký je ponúkaný PLAT?
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na funkciu vedúci odboru výstavby, životného prostredia a dopravy. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 972,00 – 1.167,00 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny, po skúšobnej dobe zamestnávateľ môže zamestnancovi priznať osobný príplatok v zmysle ustanovení § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú jeden rok s možnosťou jej predĺženia o jeden rok, príp. na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • vysoko špecializované odborné práce,
 • koordinovanie komplexov systémov s nárokmi na mimoriadne schopnosti, najmä tvorivé, komunikačné a podobne,
 • práce pri tvorbe nových riešení s cieľom dosiahnutia značného pokroku na príslušnom úseku činnosti,
 • tvorba koncepcií a koordinovanie činností na úseku riadenia činnosti výstavby, životného prostredia a dopravy
 • ochrana životného prostredia na území mesta,
 • komplexná starostlivosť o mestskú zeleň,
 • nakladanie s odpadmi,
 • čistota mesta,
 • prevádzku, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia,
 • investičná výstavba – prípravu a realizáciu stavieb, inžiniersku činnosť,
 • komplexná správa miestnych komunikácií (údržbu, opravy a prevádzku), pasportizáciu,
 • monitoring minerálnych prameňov,
 • koncepcia ochrany životného prostredia v súlade s najnovšími technickými a legislatívnymi nariadeniami,
 • prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy,
 • predprojektová príprava stavieb,
 • zabezpečovanie rozpočtov na všetky pripravované investičné akcie,
 • projektová príprava pre územné konanie,
 • projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie
 • stavebný dozor na stavebných prácach realizovaných mes­tom
 • záverečné hodnotenie a zaradenie stavby do hmotného investičného majetku,
 • kontrola odstraňovania vád a nedorobkov, reklamačné konanie.
 • správa mestských komunikácií – aktualizáciou pasportu mestských komunikácií, evidencie a hospodárenia s majetkom mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
 • vydávanie rozhodnutí na povolenie zásahu do mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
 • údržba a opravy mestských komunikácií, dopravných zariadení, parkovacích a odstavných plôch,
 • prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy,
 • kontrola rozkopávok,
 • vyjadrenia k výrubu, umiestňovaniu a druhovému zloženiu drevín, vypracovávanie žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín na verejných priestranstvách,
 • evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu a prerokováva ich zaradenie s vlastníkmi pozemkov,

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

Stupeň vzdelania, zameranie: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, technické zameranie

Skúsenosti: prax v odbore najmenej tri roky

Znalosti Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy a na oblasť výstavby, životného prostredia, dopravy, odpadového hospodárstva, právny predpis č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť verejného poriadku Zákonník práce, zákon o obecnom zriadení, stavebný zákon.

Znalosť softvéru ISS CORA je výhodou.

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • komunikatívnosť
 • dôslednosť, precíznosť, zodpovednosť
 • argumentačné a prezentačné schopnosti
 • strategické a analytické myslenie
 • tímová práca, schopnosť spolupracovať
 • samostatnosť
 • asertívnosť
 • flexibilita
 • kreativita
 • vysoké pracovné nasadenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: Apríl 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • životopis (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • prehlásenie (Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí samostatnú listinu uvedenú v závere textu podmienok pre výberové konanie) vlastnoručný podpis uchádzača, dátum

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu doručte vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi najneskôr dňa 14.03.2021 do podateľne Mestského úradu:

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania výberového konania elektronickou poštou (e-mail). Mesto Zvolen, Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Vedúci odboru výstavby, životného prostredia a dopravy“

Kontakt

Kontaktné osoby:

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM