Peter Handzuš Rôzne

PREHĽAD: Všetko o objektívnej zodpovednosti...

Objektívna zodpovednosť znamená povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril. Za protiprávne konanie spáchané s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný práve držiteľ vozidla - bez

Nové povinnosti držiteľovi vozidla sú platné od 1. júla tohto roku, kedy nadobúda účinnosť novela zákona o cestnej premávke. Objektívna zodpovednosť je nástroj štátu, ktorý efektívne „núti“ vodičov dodržiavať konkrétne pravidlá cestnej premávky, aby nemohli jazdiť rýchlo, na červenú, zaparkovať kdekoľvek a podobne.

Inštitút objektívnej zodpovednosti sa bude viazať na porušenia pravidiel cestnej premávky, ktorých nedodržanie spôsobuje dopravné nehody s následkami na živote a zdraví a súčasne na tie, ktoré je možné zaznamenať technickými prostriedkami. Týmto pravidlom po dobudovaní plne automatizovaného systému sa tiež očakáva pokles následkov dopravných nehôd na živote a zdraví rádovo o 30 až 40 percent.

[blockquote]Výška pokút za jednotlivé správne delikty bude striktne určená, policajný orgán nebude oprávnený uložiť inú pokutu ani prihliadať na žiadne okolnosti alebo osobu páchateľa. Napríklad za prekročenie rýchlosti v obci bude hroziť pokuta 15 až 798 eur, mimo obce 30 až 798 eur. Za predchádzanie sa udelí 249 eur, porušenie zákazu otáčania alebo cúvania 99 eur. Za prejazd cez železničné priecestie bude hroziť 300 eur, rovnako aj za „stopku“ a prejazd na červenú. Pokutu až do výšky 798 eur bude možné uložiť za prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla. [/blockquote]

Ako motivácia riešiť vec v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti bude držiteľovi vozidla umožnené zaplatiť len 2/3 z celkovej výšky pokuty uloženej v rozkaze, ak tak vykoná do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Pokiaľ ju však zaplatí po tejto lehote, musí už uhradiť jej plnú výšku. Zaplatením pokuty sa celá vec ukončuje, bez akéhokoľvek zápisu do evidencie vodičov. Pokutu nebude možné zaplatiť v hotovosti, iba na príslušný bankový účet. Držiteľ vozidla má tiež možnosť podať voči rozkazu odpor (opravný prostriedok proti rozhodnutiu) a môže uviesť údaje o vodičovi, ktorý pravidlá cestnej premávky porušil. V prípade neúspešného odporu však uhradí aj trovy konania vo výške 30 eur.

Zavedením objektívnej zodpovednosti sa subjektívna zodpovednosť nemení ani neruší. Vodiči budú rovnako ako doteraz kontrolovaní policajtmi, či dodržiavajú pravidlá cestnej premávky.

Inštitút objektívnej zodpovednosti sa zatiaľ nebude uplatňovať plne automatizovaným spôsobom. Najskôr je potrebné zistiť, či prostriedky, ktoré polícia využíva, vyhovujú na tento účel. Polícia získava a vyhodnocuje dáta, aby bolo možné prípadné nepresnosti odstrániť. Nejde totiž len o zachytenie vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Záznam musí tiež obsahovať čitateľnú tabuľku s evidenčným číslom vozidla a také údaje, ako miesto, dátum a čas spáchaného správneho deliktu. Záznam musí byť použiteľný ako dôkaz, preto sa od systému očakáva čo najnižšia chybovosť.

[color=#cc0000]­[size=14]Ako to bude vyzerať v praxi[/size][/co­lor] Keď radar zachytí vozidlo, ktoré napr. prekročí rýchlosť, počítačový program v informačných systémoch podľa evidenčného čísla vylustruje držiteľa vozidla. Policajný orgán /ak sa nepochybne zistí, že delikt bol spáchaný vozidlom konkrétneho držiteľa/ mu za spôsobené porušenie zákona uloží rozkazom pokutu. Držiteľ môže prijať objektívnu zodpovednosť, uhradiť pokutu a využiť tak všetky už uvedené pozitívne dopady riešenia veci objektívnou zodpovednosťou.

Druhá možnosť je podať proti rozkazu do 15 dní odpor – akúkoľvek námietku. Pokiaľ obsahuje skutočnosti označujúce v požadovanom rozsahu vodiča, ktorý viedol vozidlo držiteľa, vec podozrenia zo spáchania priestupku sa postúpi na rozhodnutie príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu. Konanie sa tak už presúva na vodiča – v rámci vyvodenia subjektívnej zodpovednosti voči nemu mu môže byť uložená pokuta, prípadne aj zákaz činnosti.

Ak držiteľ vozidla svoje auto požičia a vodič nedodrží pravidlá cestnej premávky, držiteľ bude mať nárok na náhradu ním zaplatenej pokuty.

Za porušenie pravidiel cestnej premávky budú plne zodpovední aj poslanci či sudcovia. V prípade diplomatov bude skutok odložený, nakoľko sa na nich vzťahuje medzinárodné právo.

[color=#cc0000]­[size=14]Ak radar nezachytí EČV alebo záznam bude nekvalitný[/si­ze][/color] Policajný orgán udalosť odloží, keďže sa nebude dať preukázať, že skutok bol spáchaný konkrétnym vozidlom.

[color=#cc0000]­[size=14]Ak je držiteľom vozidla právnická osoba[/size][/co­lor] Objektívna zodpovednosť sa vyvodí voči spoločnosti ako celku /ako držiteľovi vozidla/. Kto konkrétne pokutu zaplatí, zostane na internom rozhodnutí firmy. Pokuta nebude v tomto prípade ako odpočítateľná položka základu dane.

[color=#cc0000]­[size=14]Ak je vozidlo na leasing[/size][/co­lor] Zodpovednosť za spáchanie deliktu nesie jeho držiteľ, čiže nie leasingová spoločnosť, ktorá v najčastejších prípadoch figuruje v evidencii vozidiel ako vlastník vozidla.

Kompletný sadzobník pokút nájdete vo fotogalérii.

Poprad24/Michal Slivka Foto: Polícia

pokuty
21
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM