Samospráva

Deti aj pedagógovia v jelšavskej škole využívajú najmodernejšiu techniku

Projekt „Čítam, rozumiem, rozmýšľam, rastiem“ spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR SR podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, čo prispieva aj k ich skvalitňovaniu vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Jelšava.

Ilustračný obrázok k článku Deti aj pedagógovia v jelšavskej škole využívajú najmodernejšiu techniku
Foto: Eva Viestová

Zároveň zahŕňa aj rozvoj metakognitívnych stratégií pedagogických zamestnancov. Na škole sa projekt realizuje od roku 2012 a záver je naplánovaný na tento školský rok v marci 2014.

Prioritou je rozvoj individuálneho prístupu a alternatívnych me­tód

K špecifickým cieľom patrí podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem vyučovania k podpore čitateľskej gramotnosti, vzdelanie pedagógov s cieľom zvýšenia ich zručnosti zameraných na podporu žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

V rámci projektu škola získala didaktickú techniku, ktorú žiaci plne a efektívne využívajú počas vyučovania, ale i v mimo vyučovacích aktivitách. Je to jeden z dôležitých prvkov podporujúcich čitateľskú gramotnosť a zároveň to zvýšilo modernizáciu vyučovacieho procesu.

Na škole sa od tohto školského roka začnú využívať interaktívne perá

Využiteľné budú na opakovanie, fixáciu učiva, na kontrolu vedomostí žiakov formou testov v spojitosti s interaktívnou tabuľou, ale i na kontrolu domácich úloh a detekciu možných problematických oblastí žiakov. Pedagogickí zamestnanci boli vyškolení ako používať interaktívne perá a multimediálnu učebnicu vo vyučovacom procese.

Vzdelávali sa aj učitelia

Ďalším krokom pre zvýšenie úrovne a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov bolo vzdelávanie pedagogických zamestnancov v danej oblasti. Pedagógovia primárneho vzdelávania získali vedomosti a zručnosti v rámci techniky čítania pod názvom Splývavé čítanie.

Prvky tejto techniky budú aplikované do vyučovania slovenského jazyka a literatúry najmä v 1. ročníku, ale podľa potrieb aj u žiakov vyšších ročníkov. Niekoľko ďalších pedagogických zamestnancov nižšieho sekundárneho vzdelávania sa školilo v programoch : Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry a Debata a diskusia – rozvoj rečníckych zručností žiakov na hodinách SJL.

Všetky svoje získané poznatky, vedomosti a zručnosti budú pedagógovia uplatňovať vo vyučovacom procese.

Všetok materiál používajú aj v praxi

Vytvorené výukové materiály ako pracovné listy, testy, interaktívne cvičenia, prezentácie, krátke texty, knižný výtlačok, zbierka povestí, či filmové nahrávky v rámci rôznych predmetov : slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda, vlastiveda, fyzika, geografia, chémia, anglický a nemecký jazyk, rozvíjanie pracovných zručností sa plne využívajú na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale i na získanie vedomostí a zručností žiakov.

Niektoré aktivity ešte stále prebiehajú a realizujú sa pre dosiahnutie záverečného výstupu, ktorým bude novovytvorený vzdelávací program inovovaný prostredníctvom nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov so zameraním na rozvíjanie a podporu čitateľskej gramotnosti.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM