Ľubomíra Karmanová Samospráva

Posledné zastupko v Lučenci v tomto roku: Aké budú TOP témy?

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa tento rok stretnú posledný krát na riadnom zasadnutí. Na programe majú dôležité body týkajúce sa uplynulého obdobia, ale najmä schvaľovanie rozpočtu na budúci rok.

Ilustračný obrázok k článku Posledné zastupko v Lučenci v tomto roku: Aké budú TOP témy?
Zdroj: Dnes24.sk

Posledný krát v tomto roku, zasadnú do poslaneckých lavíc poslanci Mestského zastupiteľstva v Lučenci 15. 12. 2015. Zasadnutie sa uskutoční o 15.00 hod., vo veľkej sále, v budove Okresného úradu. Na programe majú 27 bodov. Snáď najdôležitejší z nich sa týka mestského rozpočtu.

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.XX/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení VZN č.11/2014

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. XX/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta PhDr. Magdaléna Káčeríková, ved.oddelenia školstva, soc.vecí, kultúry a športu

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č. XX/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií v čase volebnej kampane, schválené uznesením MsZ č.61/2009 dňa 28.04.2009

Predkladateľ: PhDr. Alexendra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, ved.odd. vnútornej správy

7. Návrh Internej normy č.XX /2015, ktorou sa mení a dopĺňa INM č. 03/2011 – Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec v znení INM č. 02/2013

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, ved. odd.vnútornej sprá­vy

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 až 2017

Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór

9. Návrh programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2016, 2017, 2018

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

10. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2015

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

11. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

12. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec

Predkladateľ : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ : Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Mesta

13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za mesiace október – november 2015

Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór

14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec na 1. polrok 2016

Predkladateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór

Spracovateľ: Ing. Jozef Matuška, hlavný kontrolór

15. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Lučenec

Predkladateľ: JUDr. Dušan Ilčík, predseda komisie na prípravu materiálov k voľbe hlavného kontrolóra mesta

Spracovateľ: Mgr. Alžbeta Lukačovičová, zapisovateľ komisie

16. Zmena a doplnenie uznesenia č. 43/2015 o Žiadosti o dotáciu zo Štátneho rozpočtu a úver zo ŠFRB na nákup bytových jednotiek na Rúbanisku III – blok C a D

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, ved.odd.stavebného poriadku, investícií a stratégie

19. Informatívna o spracovaní konceptu Územného plánu mesta Lučenec

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, ved.odd.stavebného poriadku, investícií a stratégie

20. Kompostáreň Lučenec – doplnenie techniky, spolufinancovanie projektu predloženého na Environmentál­ny fond

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, ved.odd.stavebného poriadku, investícií a stratégie

21. Informatívna správa k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Ing. Róbert Ladoš, ved. oddelenia dopravy a životného prostredia

22. Informatívna správa o plnení povinností vyplývajúcich z novelizácie právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k Dobrovoľnému hasičskému zboru“

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Ing. Milan Chamula, bezpečnostný technik

23. Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru a Dobrovoľného hasičského zboru Lučenec za obdobie roka 2015

Predkladateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ

Spracovateľ: Ing. Tomáš Časlovský, veliteľ MHZ

24. Návrh na schválenie zástupcu Mesta do kontrolného orgánu – dozornej rady VEOLIA ENERGIA a.s. Lučenec

Predkladateľ : Mgr. Pavol Baculík, zástupca primátorky

Spracovateľ : Mgr. Lukačovičová, ved.odd. vnútornej správy

25. Časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na I. polrok 2016

Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec

Spracovateľ: Mgr. Mária Sárová, sekretárka primátorky

26. Interpelácie poslancov

27. Návrhy a podnety poslancov

28. Diskusia

29. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM