Ivana Herková Rôzne

Nové možnosti štúdia špeciálnej pedagogiky

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje na základe požiadaviek praxe vzdelávacie aktivity v regióne východného Slovenska. Ide o kvalifikačné vzdelávanie v odbore pedagogika mentálne postihnutých a poradenstvo, inovačné vzdel

Pedagogika mentálne postihnutých (2-ročné 4-semestrálne štúdium) Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl učiteľského, resp. pedagogického smeru alebo absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom.

Poradenstvo (2,5-ročné 5-semestrálne štúdium) Štúdium je zamerané na prípravu na činnosť špeciálnych pedagógov v poradenských zariadeniach (centrá špeciálnopeda­gogického poradenstva, pedagogicko-psychologické poradne, školský špeciálny pedagóg pre individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách). Štúdium prináša informácie viažuce sa na všetky druhy postihnutí a narušení s osobitným dôrazom na poruchy učenia a správania, na ich diagnostiku a korekciu. Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl v študijnom odbore učiteľstvo primárneho vzdelávania, učiteľstvo všeobecnovzde­lávacích predmetov (5. – 9. roč., SŠ), v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia a v študijnom odbore logopédia. V zmysle platných predpisov za kvalifikačné vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky nie je možné požadovať ani udeliť kredity.

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE (IV) Inovačné vzdelávanie je zamerané na zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Trvá najviac rok, končí sa záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou komisiou. Po úspešnom absolvovaní inovačného vzdelávania vydá fakulta absolventovi osvedčenie. Pedagogická fakulta UK ponúka nasledujúce druhy inovačného vzdelávania:

IV pre pedagógov pre deti s poruchami učenia a správania (25 kreditov / 9 mesiacov / 110 hodín) Štúdium je určené najmä pre učiteľov základných škôl a je zamerané na poskytnutie teoretických informácií a praktických zručností potrebných pre realizáciu základnej selekcie detí s poruchami učenia a správania, prevencie porúch učenia a správania a pre aplikáciu vhodných pedagogických prístupov k deťom s poruchami učenia a správania. Štúdium je ročné. Absolventovi fakulta vydá osvedčenie.

IV Program Ruka – Mozog (25 kreditov / 9 mesiacov / 110 hodín) Je zamerané na zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Je určené pedagogickým zamestnancom základných ako aj špeciálnych škôl a odborným zamestnancom pre prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyplývajúcimi zo zdravotného postihnutia na podklade poškodenia CNS multiodborová metodika korekcie vývinu postihnutého dieťaťa pod názvom Program Ruka – Mozog ©

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE sa pripravuje od AR 2012/2013 a bude prebiehať vo forme krátkodobých školení podľa záujmu. Pre otvorenie študijných skupín je potrebný počet 20 študentov!

**TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK Kvalifikačné vzdelávanie: do 30 .04.2012 Inovačné vzdelávanie: do 30.06.2012 **

Na štúdiá sa môžete prihlásiť prihláškou, ktorú nájdete na našej webovej stránke www.fedu.uniba.sk pod linkou celoživotné vzdelávanie. Prijímacie pohovory sa na uvedené štúdiá nerobia. Pri podávaní prihlášky sa platí poplatok v sume 5€. Prihláška bude platná len po predložení originálu dokladu o zaplatení sumy vo výške 5€ poštovou poukážkou typu U na číslo účtu 7000139899, kód banky 8180. Ako variabilný symbol uveďte AR 2012/2013. Prevody z účtu nebudú akceptované

**Doklady, ktoré je potrebné priložiť k prihláške na štúdium v rámci ďalšieho vzdelávania: **

  • overená fotokópia dokladu o vzdelaní (diplom – absolventi VŠ, maturitné vysvedčenie – absolventi SŠ, vysvedčenie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu, v prípade, že ste VŠ alebo SŠ v danom roku ešte neukončili je potrebné poslať originál potvrdenia o návšteve školy s pravdepodobným termínom ukončenia a študijným odborom, ktorý budete končiť),
  • životopis,
  • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku,
  • potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať (priamo do tlačiva prihlášky),
  • doklad o úhrade platby vo výške 5€.

Do prihlášky je potrebné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt, uvítame aj kontakt na mobil.

V zmysle uvedených platných predpisov sú vzdelávacie aktivity a štúdiá ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a celoživotného vzdelávania aktivitami, ktoré Pedagogická fakulta UK ponúka a vykonáva za finančnú úhradu. Podrobné informácie o ponuke a podmienkach štúdií je možné získať u pani Vlčkovej, tel: 02/44442928,e-mail: vlckova@fedu.uniba.sk.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM