Kristína Kožiaková Samospráva

Mestskí poslanci sa stretnú v parlamente dvanástykrát: Pozrite celý program bod po bode

Na v poradí dvanástom zastupiteľstve v tomto roku sa stretnú poslanci už 18.11.2015. V programe sa nachádza viacero zaujímavých tém. Pozrite, o čom všetkom sa bude rokovať.

Ilustračný obrázok k článku Mestskí poslanci sa stretnú v parlamente dvanástykrát: Pozrite celý program bod po bode
Foto: Katarína Oravská

Mestské zastupiteľstvo po mesiaci opäť zasadne za rokovací stôl. Mestskí poslanci sa stretnú v stredu 18.11.2015 o 9:30. Na pretrase budú mnohé zaujímavé témy.

Program má 11.bodov. Medzi najaktuálnejšie témy patrí správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok aj informácia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia mesta.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.10.2015

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa

6. Majetkové záležitosti

6.1. Žiadosť rodiny Bursovcov o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve zriadenia elektrickej prípojky k verejnému rozvodu elektrickej siete a prípojky vody

6.2. Žiadosť Lucie Repkovej so sídlom 9. mája 16, Brezno o postúpení práv a povinností na novú spoločnosť

6.3. Majetkovo­právna príprava stavby „I/66 Brezno – obchvat, I. etapa“ – nájom pozemkov v ročnom zábere stavby Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – Dodatok č. 1

6.4. Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno nachádzajúceho sa v priestoroch bývalej materskej školy v Brezne – Mazorníkovo za prebytočný majetok

6.5. Zámena nehnuteľného majetku mesta Brezno za nehnuteľný majetok v spoluvlastníctve – Ivan Krno, Peter Krno, Katarína Sipal, Michal Zibrín, Elena Surak, Richard Bejlek, Catherine T. Tesar, Jane S. Bannerman

6.6. Zámena nehnuteľného majetku mesta Brezno za nehnuteľný majetok Banskobystrického samosprávneho kraja

6.7. Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno nachádzajúceho sa v priestoroch bývalých kasárni J. Švermu v Brezne za prebytočný majetok

7. Správa o stave a vývoji pohľadávok za III. štvrťrok 2015

8. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.09.2015 (plnenie uznesenia MsZ č. 156/2015 zo 17.08.2015)

9. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2014/2015

9.1. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za školský rok 2014/2015

9.2. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok 2014/2015

9.3. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou MPČĽ 35, Brezno za školský rok 2014/2015

9.4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Brezno za školský rok 2014/2015

9.5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach Centra voľného času Brezno za školský rok 2014/2015

10. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní zmluvných vzťahov za rok 2014 v Základnej umeleckej škole Brezno

11. Rôzne

11.1. Návrhy na ocenenie za rok 2015

11.2. Návrh na schválenie dotácie na poskytovanie sociálneho taxíka v meste Brezno na rok 2016

11.3. Paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov

11.4. Zvýšenie dotácie pre ŠK FLIPPER v roku 2015

11.5. Ústna informácia primátora mesta o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu obnovy verejného osvetlenia mesta na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, z operačného programu konkurencieschop­nosť a hospodársky rast – zníženie oprávnených výdavkov z celkových výdavkov projektu Kód výzvy KaHR-22VS-1501 Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.2. – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce (plnenie uznesenia 159/2015 zo 17.08.2015)

11.6. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

12. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno a na štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno

13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

14. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM