Nádej pre nezamestnaných: Podrobnosti o novinke mesta...

Banskobystričanom bez práce svitá nová nádej! Mesto chce riešiť dlhodobú nezamestnanosť prostredníctvom tzv. medzitrhu práce. Nový projekt chce priviesť ľudí od dávok až k platenej práci...

Monika Obrtalová

Ide o dočasne podporované zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných poberateľov dávky v hmotnej núdzi, prijímateľov sociálnych služieb, spojené s aktivitami zameranými na zvyšovanie ich zamestnateľnosti. Cieľovou skupinou projektu je 40 dlhodobo nezamestnaných Banskobystričanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a sú prijímateľmi sociálnych služieb.

Súčasťou integrácie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce je vytvorenie reálneho, dočasného, plateného pracovného miesta, realizácia zručnostného výcviku u zamestnávateľov medzitrhu práce potrebná na prehĺbenie pracovných skúseností a zručností. Dôležitým krokom projektu je aj osobnostný rozvoj realizovaný formou školenia, vzdelávania a individuálneho poradenstva.

[blockquote]Jedným zo zamestnávateľov medzitrhu práce bude aj podnik medzitrhu práce, ktorý zamestná 15 osôb z uvedenej cieľovej skupiny. V rámci projektu bolo navrhnuté kreovať tento podnik ako neziskovú organizáciu mesta Banská Bystrica. Zriadenie podniku medzitrhu práce schválili poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom májovom zasadnutí. Pre výkon činnosti neziskovej organizácie, podniku medzitrhu práce Šanca pre všetkých, poskytne mesto časť priestorov v pavilóne D zrušenej Základnej školy Magurská 16, Banská Bystrica a vyčlení finančné prostriedky na základnú úpravu a prevádzku týchto priestorov (vymaľovanie priestorov a drobná údržba).[/bloc­kquote] Medzi ostatnými zamestnávateľmi medzitrhu práce budú aj príspevkové, dodávateľské a ďalšie organizácie mesta Banská Bystrica, ktoré zamestnajú 25 dlhodobo nezamestnaných poberateľov dávok v hmotnej núdzi. (Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica, ICEKO – ONYX, s.r.o., GANZ, Milan Smädo – MIS, KAMPA a ďalšie). „Prínosom pilotného projektu je fakt, že dlhodobo nezamestnaní poberatelia dávok v hmotnej núdzi získajú reálnu pracovnú skúsenosť u zamestnávateľov, obnovia si pracovné zručnosti, získajú pracovné návyky. Zároveň sa zlepší ich schopnosť uplatniť sa na trhu práce a posilnia sa ich sociálne väzby,“ hodnotí primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Plán pre dlhodobo nezamestnaných sa skladá z troch stupňov: prípravný stupeň procesu začleňovania, zacvičovací stupeň a stupeň profesionalizácie. Táto fáza projektu sa začne od júla 2012, hneď po ukončení prípravnej fázy projektu. V letných mesiacoch sa budú účastníci projektu podieľať na čistení verejných priestranstiev, peších komunikácií, na údržbe verejnej zelene a malých vodných tokov, na odvoze a likvidácii priemyselného a komunálneho odpadu.

[blockquote]Podľa námestníčky pre služby Mestského úradu v Banskej Bystrici, Márie Filipovej: „Pilotný projekt Od dávok k platenej práci prispeje k vytvoreniu a overeniu podmienok medzitrhu práce v lokálnych podmienkach. Po zrealizovaní projektu budú zovšeobecnené závery a odporúčania pre legislatívny proces a spracované návrhy a postupy pre implementačnú prax aj v ďalších regiónoch. Vďaka projektu vzniká šanca, že vybraní dlhodobo nezamestnaní Banskobystričania sa zmenia na aktívnych zamestnancov.“[/bloc­kquote] Banskobystrické mestské zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie realizácie pilotného projektu Od dávok k platenej práci a schválilo tiež spolufinancovanie vo výške 5 percent z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predstavujú 313 119 eur, z ktorých poskytovateľ pomoci ( MPSVaR SR) poskytne 95 percent ( 297 463,05 eur) a mesto Banská Bystrica sa bude podieľať na realizácii aktivít 5 percentami (15 655, 95 eur), čo bude rozložené do obdobia dvoch rokov. Uvedená suma je plánovaná v rozpočte mesta.

Mesto Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.