Jakub Forgács Správy

Jesenné upratovanie v Bystrici: Podrobný PREHĽAD termínov zberov aj povinností mesta

Jesenné upratovanie je súčasťou každoročných aktivít v mestách a obciach, ktorými sa samosprávy pripravujú na zimné obdobie. Ako je na tom Bystrica?

Ilustračný obrázok k článku Jesenné upratovanie v Bystrici: Podrobný PREHĽAD termínov zberov aj povinností mesta
Zdroj: TASR

Podľa zákona o odpadoch sú mestá a obce povinné „zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.“

„Táto povinnosť sa však nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor. Služba poskytnutia veľkokapacitných kontajnerov je pre občanov bezplatná. Náklady sú už zahrnuté do miestneho poplatku. Je dôležité podotknúť, že veľkoobjemové kontajnery slúžia predovšetkým občanom, nie sú určené pre firmy,“ informuje o povinnostiach Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Čo do kontajnerov?

Pojem "objemný odpad“ nie je v zákone definovaný, rozumie sa ním odpad, ktorý do bežných nádob používaných v obci nevojde, napríklad nepotrebný či poškodený nábytok, koberce a pod. čo prispieva k zamedzeniu vytvárania nelegálnych skládok.

Rozsah a periodicita ich rozmiestňovania sú závislé hlavne od lokálnych, priestorových a finančných možností samospráv.

„Samotné jesenné upratovanie je možné realizovať viacerými formami. Napríklad koordinovaným rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov, prípadne organizovaním verejných brigád, alebo napríklad podporou dobrovoľníckych činností, pre ktoré mestá a obce vytvárajú technické a organizačné podmienky,“ upresňuje Kaliňák.

Ako dodáva, jesenné upratovanie nemá iba estetický význam, ale je aj spôsobom predchádzania vzniku nelegálnych skládok, a to v rámci ich likvidácie ešte v zárodkoch.

Upratovanie aj v Bystrici

Termíny zberu nadrozmerného odpadu v našom meste si Bystričania vedia pozrieť v ucelenom prehľade, ktorý sme zverejnili už začiatkom roka.

Jeseň je však neodmysliteľne spojená aj s intenzívnym opadom lístia a konco sezónnymi prácami v záhrade, pri ktorých vzniká väčšie množstvo biologicky rozložiteľného odpadu – BRO – resp. bioodpadu. Niektorí obyvatelia sa s ním vysporiadajú vrámci svojej záhrady environmentálne najvhodnejším spôsobom a to skompostovaním, alebo využijú jeho celoročný zber prostredníctvom 240 l nádob priamo od domu resp. BRO zavezú do zberného dvora triedených odpadov Dechcetteries v Radvani.

Aby nevznikali nelegálne skládky, mesto vyzýva občanov, aby BRO zo záhrady výhradne zhodnocovali kompostovaním na vlastnom pozemku alebo sa zapojili do jeho zberu prostredníctvom 240 l/ 660 l nádob, zberného dvora alebo ho uložili do pristavených veľkokapacitných kontajnerov podľa nasledujúceho zoznamu.

V termíne 18.-20.10.2019 budú pristavené kontajnery v nasledujúcich lokalitách:

 1. križovatka M. Rázusa a T. Vansovej
 2. Záhradná – križovatka s Tajovského ul.
 3. Astrova – koniec ul. plocha pod Azalkovou
 4. Na Graniari križ. Astrova – ihrisko
 5. Matušku – detské ihrisko
 6. Sáru č. 6
 7. Hviezdoslavova č. 50 – križovatka na Žltý piesok
 8. Hviezdoslavova č.35–39
 9. Bellušova č. 9 (k bytovke)
 10. Timravy križ. s ul. Na Uhlisku
 11. Jegorovova č. 2
 12. Majerská cesta č. 21–23 k zastávke MHD
 13. Šalková – námestie
 14. Šalková – konečná MHD
 15. Senická cesta – konečná MHD
 16. Senická cesta – pri bývalej MŠ
 17. Iliaš – bývalý obchod
 18. Rakytovce (veža, “separáky”)
 19. Smreková (k poslednej bytovke)
 20. Kremnička (Čerešňová – zvonica)
 21. Jabloňová (koniec ulice)
 22. Podháj č. 70 (rodinné domy)
 23. Poľná č. 1 (vnútroblok)
 24. Poľná x Malachovská (za zastávku)
 25. Pršianska terasa – Medená 1 – bytový dom

V termíne 25.-27.10.2019 budú pristavené kontajnery v nasledujúcich lokalitách:

 1. Zelená – pod oporným múrom k spodným schodom
 2. Limbová 7–17
 3. Mlynská (bývalý obchod)
 4. Skubín (otočka MHD)
 5. Suchý vrch – Zimná ul.
 6. Ľ. Ondrejova – park
 7. Hlboká (obchod)
 8. Strmá (otočka MHD)
 9. Inovecká (do zákruty na chodník)
 10. Kostiviarska – Topoľová ul.– Kozie nám.
 11. Jakub – kostol
 12. Jakub – ihrisko
 13. Nový svet – otočka
 14. Uľanka – bytové domy
 15. Uľanka – kostol
 16. Uľanka – začiatok
 17. Uľanka – obchod

Kam s elektroodpadom?

Počas jesene sa Bystričania môžu zbaviť aj nebezpečného odpadu počas mobilného zberu nebezpečného odpadu pracovníkmi spoločnosti Detox s.r.o, Banská Bystrica, ktorí ho profesionálne zneškodnia.

Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok, ktoré môžete bezplatne odovzdať: „Autobatérie a batérie; farby; lieky; motorové, jedlé, minerálne a syntetické oleje; olejové filtre; odpadové chemikálie; obaly a nádoby znečistené škodlivinami; ortuťové teplomery; plasty znečistené ropnými látkami; riedidlá; rozpúšťadlá; chemicky znečistené textílie; ustaľovače; vývojky; výbojky; fotopapier, chemicky znečistené vody; pesticídy a insektícídy; žiarivky; elektrické a elektronické spotrebiče; odpady s obsahom nebezpečných látok a pod.“

Zberový okruh č. 1: 12.10.2019

Trasa A – Boxer

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
Jána Švermu parkovisko pri rešt. Úsvit 7.30 – 7.45
Internátna parkovisko pri stredisku Astra 7.50 – 8.05
Slnečná pred byt. domami č. 2 – 4 8.10 – 8.25
Internátna otočka MHD 8.30 – 8.45
Tulská bývalá otočka MHD 9.40 – 9.55
Moskovská pri zastávke MHD 10.00 – 10.10
Oremburská pri nákupnom stredisku 10.15 – 10.30
Mládežnícka rešt. Mladosť – parkovisko 10.35 – 10.50
Okružná parkovisko pri čistiarni 11.30 – 11.40
Spojová parkovisko pri stred. Šalgotarián 11.45 – 12.00
Trieda Hradca Králové pri zastávke MHD (obchod) 12.10 – 12.25
Gaštanová parkovisko pred ZŠ 12.40 – 12.55
Mlynská križovatka na Čiertolí 13.10 – 13.20
Lúčičky 26   13.25 – 13.40

Trasa B – FL6

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
Na Graniari Astrová (zber. miesto sep. odpadu) 7 .30 – 7.45
Azalková   7.50 – 8.05
Jána Bakossa medzi byt. domami č. 42 – 44 8.20 – 8.40
Severná parkovisko pri drev. obchode 8.45 – 9.05
Ľuda Ondrejova parčík 9.10 – 9.30
Jakubská cesta pri pohostinstve 9.35 – 9.55
Nový Svet bývalá otočka MHD 10.00 – 10.15
Uľanská cesta oproti kostolu 10.20 – 10.35
M. Rázusa 23 – Fortnička 10.55 – 11.10
J. Cikkera – F. Švantnera križovatka pri divadle 11.15 – 11.25
Mičinská cesta 32 parkovisko 11.30 – 11.50
Golianova – Uhlisko oproti ZŠ 11.55 – 12.15
Viestova – Uhlisko parkovisko oproti požič. Intersonic 12.20 – 12.30
Trieda SNP pred ZŠ 12.35 – 12.50
Trieda SNP oproti športovému gymnáziu 12.55 – 13.10

Zberový okruh č. 2: 19.10.2019

Trasa C – Boxer

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
Strmá – Rudlová pohostinstvo (pod zvonicou) 7.30 – 7.50
Hlboká č. 1 parkovisko pri obchode 7.55 – 8.15
Ďumbierska obchodné stredisko Obušok 8.20 – 8.40
Belveder pri detskom ihrisku 8.50 – 9.05
Poľná – Malachovská cesta potraviny Stupy 9.40 – 10.00
Poľná pri garážach oproti ZŠ Mládežnícka 10.00 – 10.15
Bernolákova oproti byt. domu č. 9 (parkovisko) 10.20 – 10.35
Radvanská oproti byt. domu č. 2 (parkovisko) 10.35 – 10.50
Rudlovská cesta pohostinstvo „Na rázcestí“ 11.30 – 11.40
Tatranská parkovisko domy č. 2, 4, 6 11.45 – 12.00
Tatranská parkovisko pred Saleziánmi 12.05 – 12.20
Starohorská medzi byt. domami č. 38 – 40 12.25 – 12.40
Rudohorská zast. MHD pri potravinách IDA 12.45 – 13.00

Trasa D – FL6

Ulica Umiestnenie zastávky Čas
A. Sládkoviča parkovisko pri pošte 7.30 – 7.45
Pršianska terasa oproti zast. MHD Medená 7.50 – 8.00
Podháj za ihriskom (IBV) 8.05 – 8.20
Podháj pri byt. dome č. 43 (ihrisko) 8.25 – 8.40
Čerešňová oproti zastávke MHD 8.45 – 9.00
Rakytovce oproti obchod. stredisku 9.10 – 9.25
Cesta k nemocnici dvor byt. domov č. 35 9.50 – 10.05
Pieninská otočka MHD 10.15 – 10.30
Kráľovohoľská pod obch. stredisko SALVE 10.35 – 10.55
Senická cesta otočka MHD 11.10 – 11.30
Šalkovská cesta parkovisko pri pohostinstve 11.45 – 12.05
Iliašská cesta bývalé potraviny (orient. č. 86) 12.30 – 12.45

Uvedené odpady, aj vo väčších množstvách, môžete ako občan mesta Banská Bystrica bezplatne odovzdať celý rok na prevádzke spoločnosti Detox s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica; tel. 048 – 471 25 25 (smer na Iliaš/ Mercury Market, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu) v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 a v čase mobilného zberu v sobotu (12.10. a 19.10.2019) od 8:00 do 13:00.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie