Jakub Forgács Správy

Dane nás neobídu ani v tomto roku: VEĽKÝ PREHĽAD mestských poplatkov, zliav a termínov

Dane a poplatky tvoria jeden zo základných príjmov mesta. Ich výšku si mesto určuje samo. Koľko podľa VZN-ka zaplatíme za nehnuteľnosť, či psa a kto má nárok na zníženie dane alebo úľavu?

Ilustračný obrázok k článku Dane nás neobídu ani v tomto roku: VEĽKÝ PREHĽAD mestských poplatkov, zliav a termínov
Zdroj: TASR

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území mesta Banská Bystrica ošetruje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach.

Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov

Katastrálne územia ORNÁ PÔDA TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST    
  Hodnota pôdy €/m2 Hodnota pôdy €/m2 Ročná sadzba dane  
BANSKÁ BYSTRICA 0,2499 0,0421 1,25%  
KOSTIVIARSKA 0,0995 0,0199 1,25%  
KREMNIČKA 0,4192 0,0524 1,25%  
PODLAVICE 0,1928 0,0368 1,25%  
RADVAŇ 0,1218 0,0328 1,25%  
SÁSOVÁ 0,1955 0,0295 1,25%  
SENICA 0,3402 0,0504 1,25%  
ŠALKOVÁ 0,2831 0,0484 1,25%  
UĽANKA 0,0995 0,0175 1,25%  

.

Všetky katastrálne územia mesta Hodnota pôdy €/m2 Ročná sadzba dane
ZÁHRADY 5,31 0,60%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 5,31 0,70%
OSTATNÉ PLOCHY 5,31 0,70%
RYBNÍKY S CHOVOM RÝB 0,10 0,80%
LESNÉ POZEMKY 0,10 0,80%
STAVEBNÉ POZEMKY 53,11 0,75%
  • Hodnota lesnej pôdy, na ktorej sú hospodárske lesy je stanovená podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Hodnotu pôdy, podľa vyhlášky, vypočíta Národné lesnícke centrum alebo iný vecne príslušný orgán, resp. súdny znalec. Doklad o hodnote pozemku predkladá daňovník správcovi dane spolu s vyplneným daňovým priznaním. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

Daň zo stavieb

Všetky katastrálne územia mesta ZASTAVANÁ PLOCHA (€/m2) ZASTAVANÁ PLOCHA (€/m2)
  Ročná sadzba Príplatok za podlažie
STAVBA NA BÝVANIE A DROBNÉ STAVBY, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,300 0,10
STAVBY NA POĽNOHOSPODÁRSKU PRODUKCIU, skleníky, administratíva 0,250 0,33
CHATY A STAVBY NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU 0,600 0,10
SAMOSTATNE STOJACE GARÁŽE 0,900 0,33
STAVBY HROMADNÝCH GARÁŽÍ 0,900 0,33
STAVBY HROMADNÝCH GARÁŽÍ UMIESTNENÉ POD ZEMOU 0,900 0,33
PRIEMYSELNÉ STAVBY, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, skladovanie, administratíva 3,600 0,33
STAVBY NA OSTATNÉ PODNIKANIE a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratíva 3,600 0,33
OSTATNÉ STAVBY 3,000 0,33

Daň z bytov a nebytových priestorov

Všetky katastrálne územia mesta PODLAHOVÁ PLOCHA (€/m2)
  Ročná sadzba
BYT, vrátane príslušenstva (pivnice) 0,330
NEBYTOVÝ PRIESTOR na celom území mesta určený na účel: garáž, garážové státie 0,900
NEBYTOVÝ PRIESTOR na celom území mesta určený na účel: zariadenie školské a výchovné, zariadenie kultúrne a osvetové 3,000
NEBYTOVÝ PRIESTOR slúžiaci na iné účely 3,600

Termíny

  • Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
  • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
  • Vyrubená daň z nehnuteľností… je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach; ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach.

Daň za psa

Za čo Ročná sadzba v eurách
za jedného psa v celom meste 36,00
za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou nepretržite v rodinnom dome 18,00
za psa so skúškou záchranárskeho psa podľa skúšobného poriadku platného 3,00

Oslobodenie od dane za psa:

  • po dobu 24 mesiacov sa oslobodí od dane pes, ktorý úspešne absolvoval skúšku ovládateľnosti psa BH SK alebo BH VT podľa národných alebo medzinárodných skúšobných poriadkov.
  • po dobu 12 mesiacov sa oslobodí od dane pes, ktorého daňovník nadobudol z útulku alebo z karanténnej stanice.

Termíny

  • Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi daňovník najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
  • Vyrubená daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM