Jakub Forgács Správy

Chceli by ste pracovať pre Bystricu? V ponuke sú tieto 2 voľné fleky

Ste bez práce alebo hľadáte zmenu? Mesto zverejnilo dve zaujímavé ponuky. Aké sú požiadavky na uchádzačov?

Ilustračný obrázok k článku Chceli by ste pracovať pre Bystricu? V ponuke sú tieto 2 voľné fleky
9
Galéria
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzačov na pozície energetik Mesta Banská Bystrica a referent na oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.

Energetik Mesta Banská Bystrica

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • Minimálne 5 rokov praxe v oblasti energetiky
 • Znalosť legislatívy v oblasti energetiky a energetických vyhlášok

Požadovaná prax:

 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
 • práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
 • tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Druh práce a stručná charakteristika:

 • zabezpečenie podkladov pre zmluvy na dodávku elektriny, plynu a tepla pre objekty Mesta Banská Bystrica (ďalej “Mesta”), resp. obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta
 • zabezpečenie vypracovania správ, štatistík v súlade s platnou legislatívou, tvorba a sledovanie nákladov, kontrolná činnosť,
 • v spolupráci s organizačnou zložkou Mesta zodpovednou za verejné obstarávanie, zabezpečenie nákupu energií pre Mesto, vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta,
 • komunikácia s dodávateľmi energií pri riešení otázok súvisiacich s ich odberom,
 • spolupracovanie s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti, organizačnými zložkami Mesta, s inými subjektami a orgánmi zriadenými Mestom,
 • zabezpečenie poradenskej činnosti pri riešení žiadostí a otázok súvisiacich s odberom energií,
 • správa objektov z pohľadu energetickej náročnosti, navrhovanie a vyhodnocovanie energetických úspor, vytváranie reportov o spotrebách energie,
 • príprava a zabezpečenie energetických certifikátov pre nájmy a prevody majetku Mesta, podkladov pre obchodné verejné súťaže týkajúce sa najmä energetiky, energetických auditov objektov a budov vo vlastníctve Mesta a s tým súvisiace činnosti,
 • zastupovanie Mesta v odborných komisiách, koordinácia pri kontrolných dňoch, preberacích a kolaudačných konaniach na investičných akciách a projektoch vo veciach zmluvných a technických,
 • vypracovanie stanovísk a námietok k územným a stavebným konaniam a s tým súvisiacich činností v súvislosti s energiami,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením presnej adresy pre doručovanie písomností, emailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve).

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajúvšetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzača

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2020/ prípadne dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: august 2020

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 24.07.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Kontaktná osoba: Ing.Babeta Ilčíková

Telefón: 048/4330 124

E-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk

Referent na oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie – stavebné zameranie
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti stavebného inžinierstva

Požadovaná prax:

 • 5 rokov praxe v odbore v prípade VŠ vzdelania
 • 10 rokov praxe v odbore v prípade SŠ vzdelania

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • znalosti a praktické skúsenosti s postupmi realizácie investičných akcií,
 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
 • znalosť legislatívy súvisiacej s územným a stavebným konaním (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon),
 • znalosť práce s Cenkrosom a schopnosť vytvárať rozpočty,
 • práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
 • tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady.

O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzača

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: júl 2020

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 17.07.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Kontaktná osoba: Ing.Babeta Ilčíková

Telefón: 048/4330 124

E-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Fontána na bystrickom Námestí SNP opäť robí radosť
9
Galéria
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM