Jakub Forgács Správy

Bystrica vyhlásila výberové konanie: Hľadá nového riaditeľa či riaditeľku školy

Trúfate si na vedenie základnej školy? Ak áno, splniť musíte nasledovné podmienky.

Ilustračný obrázok k článku Bystrica vyhlásila výberové konanie: Hľadá nového riaditeľa či riaditeľku školy
Zdroj: TASR

Mesto Banská Bystrica zastúpené Jánom Noskom, primátorom mesta, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy, Pieninská 27, Banská Bystrica. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov o tom informuje na oficiálnom webe mesta.

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.11.2022

Požadované predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady požadované na výkon pracovnej činnosti v zmysle § 39 ods. 3 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná) v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva, ktoré súvisia s riadením školy a s predmetom činnosti centra voľného času ako právnickej osoby,
 • riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a i.),
 • ukončené funkčné vzdelávanie výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzača/ku na pracovnú pozíciu:

 1. písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 2. štruktúrovaný profesijný životopis,
 3. overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
 4. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. potvrdenie od lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky centra voľného času nie staršie ako mesiac,
 6. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 7. návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti,
 9. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (podľa vzoru v prílohe).

Termín a miesto podania požadovaných dokladov:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní so všetkými požadovanými dokumentmi doručiť v listinnej podobe v uzatvorenej obálke do 30.09.2022 do 12.00 hod. na adresu: Mgr. Zuzana Haasová, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Obálku označiť v ľavom hornom rohu: VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej školy, Pieninská 27, Banská Bystrica – NEOTVÁRAŤ!

Informácie pre uchádzačov

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady a kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.

Platové podmienky: základná zložka mzdy v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie aktuálne správy

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM