Jakub Forgács Správy

Bystrica hľadá posilu na Mestský úrad: Čo musia spĺňať uchádzači?

Pokiaľ si zháňate novú prácu, zbystrite pozornosť. Mesto informovala o voľnom pracovnom mieste.

Ilustračný obrázok k článku Bystrica hľadá posilu na Mestský úrad: Čo musia spĺňať uchádzači?
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu: referent na oddelení územného plánu. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov o tom informuje na webovej stránke mesta.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra a urbanizmus

Požadovaná prax

 • prax v oblasti územného plánovania a usmerňovania územného rozvoja vítaná

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou

 • znalosť práce s PC – MS Office, CAD Microstation, výhodou ArcGIS, Adobe Photoshop, COREL DRAW,
 • znalosti ustanovení príslušných STN, zákonov a vyhlášok,
 • vodičský preukaz skupiny B výhodou,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.

Zoznam požadovaných dokladov

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Náplň práce:

 • spolupráca pri vypracovaní, resp. obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií,
 • spolupráca pri vypracovaní koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja mesta,
 • spolupráca na vypracovaní zadávacích dokumentov a ideových štúdií,
 • usmerňovanie územného rozvoja mesta v zmysle schválených územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov,
 • poskytovanie územnoplánovacích informácií a vypracovanie stanovísk k zámerom a projektom,
 • koncepčná a koordinačná činnosť v investičnej výstavbe,
 • konzultačná činnosť v oblasti územného rozvoja mesta,
 • operatívna činnosť.

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov upozorňuje, že bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady.

O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzača

Predpokladaný termín nástupu: 1.11.2020, resp. dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: október 2020

Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 dni pred termínom konania.

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 2.10.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková, telefón: 048/4330 124, e-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie