Jakub Forgács Správy

Bystrica hľadá novú posilu. Voľné je pracovné miesto riaditeľky

Zháňate si novú prácu a máte radi deti? Potom si preštudujte nasledovnú ponuku...

Ilustračný obrázok k článku Bystrica hľadá novú posilu. Voľné je pracovné miesto riaditeľky
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu riaditeľka školskej jedálne pri MŠ. Informuje o tom mesto na svojom oficiálnom webe. Aké sú požiadavky na uchádzačov?

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • stredná odborná škola s maturitou (spoločné stravovanie, hotelová akadémia, obchodná akadémia, SZŠ – diétna sestra)

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • bezúhonnosť
 • odborná spôsobilosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • znalosť príslušných právnych predpisov a ekonomiky v oblasti vedenia ŠJ
 • znalosť hygienických predpisov
 • samostatnosť a komunikatívnosť
 • práca s počítačom /Word, Excel, Internet/
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • prax v danej profesii vítaná

Náplň práce:

 • riadiť a organizačne zabezpečovať prevádzku zariadenia školského stravovania
 • zúčtovanie prvotných účtovných dokladov
 • zabezpečovanie nákupu a vedenie evidencie skladových zásob potravín
 • vedenie evidencie stravníkov a výber stravného
 • spracovanie mesačných výkazov
 • zostavovanie jedálnych lístkov
 • zabezpečovanie realizácie Správnej výrobnej praxe /HACCP/

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica– zamestnanie v samospráve).

„Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov,“ píše sa na stránke mesta.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. „O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní,“ uvádza sa na webe.

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2020

Pracovisko: Školská jedáleň pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

„Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 21.02.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,“ píše sa na stránke.

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Lapšanská, e-mail: denisa.lapsanska@banskabystrica.sk, telef.: 048/4330121

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie