Martin Károly Rôzne

Kapacita žiarskych materských škôl je zatiaľ dostatočná

V marci sa v Žiari nad Hronom uskutočňujú zápisy do materských škôl. Jednotlivé elokované triedy pripravili aj dni otvorených dverí. V uplynulom roku bolo prijatých 520 detí, celková kapacita je 550 detí.

Od 1.marca 2012 do 31.marca 2012 sa uskutočňuje zápis detí do materských škôl na školský rok 2012/2013. Prvým krokom k prihláseniu dieťaťa do škôlky je priniesť vyplnenú žiadosť spolu s potvrdením od pediatra na adresu vybranej škôlky. Formulár žiadosti si rodičia môžu prevziať priamo na adrese MŠ , alebo si ho môžu stiahnuť na stránke www.ziarskeskolky.eu.

Riaditeľstvo realizuje prijímanie detí priebežne na základe prijatých žiadostí. Uprednostňujú sa deti , ktoré dovŕšili piaty rok života, deti s odloženou povinnou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. O podrobných podmienkach prijatia je možné informovať sa priamo v materských školách.

Existujúca obava rodičov o to, či budú žiarske škôlky kapacitou dostačujúce, je zjavná. Každý chce zabezpečiť svojmu dieťaťu vývin v prirodzenom prostredí rovesníkov. Žiarske škôlky majú kapacitu približne pre 550 detí. V septembri 2011 bolo prijatých 520 detí a zatiaľ sa nestalo, že by nebolo prijaté dieťa z dôvodu nedostatku miest, o čom nás informovala Mgr. Adriana Giláňová z odboru školstva žiarskeho mestského úradu, Ak by takáto situácia nastala, uprednostňované budú deti s trvalým bydliskom v Žiari nad Hronom a až potom deti z okolitých obcí.

** Dni otvorených dverí sa uskutočnia v MŠ na Ul. Dr. Janského č.8. a na Ul. M. R. Štefánika č.23 dňa 6.marca 2012.
7. marca 2012 budú rodičia s deťmi očakávaní na Ul. Rázusovej č.6 a na Ul. Sládkovičovej č.1.
Do tried na Ul. A. Kmeťa č.11, Ul. A. Kmeťa č.17 a na Ul. Rudenkovej č.1 môžete nazrieť 8. Marca 2012. Vždy v rovnakom čase od 9:30 – 16:00 hodiny.**

[color=#ff0000]­Ktorú materskú školu si vybrať?[/color]

Výber škôlky je veľmi dôležitý. Každý rodič sa musí rozhodnúť do akého typu škôlky chce svoje dieťa zaradiť. V akom duchu chce, aby bolo vedené a vychovávané. Žiar nad Hronom spravuje niekoľko materských škôl s rôznorodým zameraním, no výber je len na rodičoch.

Veterníčky“ (A. Kmeťa č. 11)
MŠ realizuje výučbu opierajúc sa o princípy metodiky „Krok za krokom“ Ich cieľom je naučiť deti riešiť problémové úlohy v skupine zábavnou formou, priblížiť im umelecký svet a prostredníctvom neho stvárňovať skutočnosť. Snažia sa vytvárať harmóniu medzi materskou školou a rodinou. Budova škôlky prešla čiastočnou a areál širšou rekonštrukciou. Jeho súčasťou je nové záhradné vybavenie (hojdačky, preliezačky, lezecká stena, vláčik, autobus). Vysadená je nová zeleň. Interiér je prispôsobený metodike „Krok za krokom“, kde centrom aktivít je samotná trieda.

Úsmev“ (A. Kmeťa, č. 17)
MŠ obohacuje svoju výchovu o prvky ľudových zvykov a tradícii. Prikláňajú sa k rozvíjaniu mysle dieťaťa v tvorivom prostredí, kde kladú dôraz na dôležitosť prírody. Areál je plný hojdačiek a oddychových zón. Materiálno-technické zabezpečenie je na dobrej úrovni. Vzhľadom na projekt „ Ľudové zvyky a tradície očami detí“ sú súčasťou triedy i drevené domčeky.

Veselý domček“ (Dr. Janského, č. 8)
MŠ zameriava výchovu a vzdelávanie viac na pohybové a športové aktivity a pomáha vytvárať lepšie podmienky pre deti s poruchami zraku. Exteriér spĺňa všetky bezpečnostné kritériá. Je vysadený listnatými a ihličnatými stromami, tiež kvetinovými záhonmi, o ktoré sa deti s pedagogičkami v priebehu roka starajú. Súčasťou škôlky je špeciálna trieda , kde sa žiakom venuje okrem dvoch špeciálnych pedagógov aj ortoptická zdravotná sestra. K dispozícií je vlastná školská jedáleň.

Maják psychickej pohody a bezpečia“ (M.R. Štefánika, č. 23)
MŠ sa opiera o výchovu a vzdelávanie aktivít zameraných na získavanie počítačovej gramotnosti, rozvoj jemnej motoriky a tvorivosti prostredníctvom práce s počítačom. Exteriér škôlky je prispôsobený pohybovým aktivitám detí, poskytuje priestor na edukačný chodník a na relaxáciu. V areáli je aj bazén, vlastná skalka a celý je obrastený živým plotom z orgovánu. Každú triedu tvorí samostatný vchod, predsieň, šatňa, herňa, spálňa hygienické a stravovacie príslušenstvo.

Sedomokráska“ (Rázusova, č. 6)
Svoju výchovu sústreďuje do hudobno-dramatickej činnosti, ktorá pomáha rozvíjať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí. Areál dotvárajú ihriská, spevnené aj trávnaté plochy, kvetinové záhony a skalka. Zaujímavosťou je tiež mini-amfiteáter s lavičkami a drevený altánok. V interiéri sa nachádzajú 4 triedy s príslušenstvom (šatňa, umyvárka, WC) a všetky spĺňajú funkciu spálne, herne a jedálne.

Včielka“ (Rudenkova, č. 1)
Jej zameranie spočíva v prvkoch enviromentálnej výchovy, kde využíva možnosti prírodného prostredia. Tým podporuje enviromentálne cítenie detí. Súčasťou výučby je aj cudzí jazyk, či logopédia. Elokovaná trieda sa nachádza v okrajovej časti mesta. Je situovaná do účelovej poschodovej budovy. Disponuje vlastnou kuchyňou a jedálňou.

Štvorlístok“ (Sládkovičova č. 1)
Sústreďuje sa na vzdelanie a výchovu obohatenú o enviromentálne aktivity. Zaoberá sa rozvíjaním ľudových tradícií a zdravého spôsobu života. Objekt obklopuje trávnatá školská záhrada. Školský dvor dotvárajú dve veľké pieskoviská a po okrajoch 4 drevené domčeky. Interiér spĺňa všetky hygienické a estetické požiadavky. Má vhodné materiálno-technické zabezpečenie. Školské stravovanie spĺňa podmienky zdravého stravovania detí a prebieha priamo v budove.

Kristína Belicová Ilustračné foto: archív Žiar24

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM