Kde budú môcť voliť Bystričania? ZOZNAM všetkých volebných okrskov a miestností

Už 4. novembra si budeme voliť nového župana a krajských poslancov. Ak ste rozhodnutí odovzdať svoj hlas, pozrite si, kde tak môžete urobiť.

Jakub Forgács

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa budú konať už v sobotu 4. novembra. Pozrite si rozpis volebných okrskov a miestností v našom meste:

Číslo okrsku Názov ulice Volebná miestnosť
1. Astrová, Azalková, Kláry Jarunkovej, Muškátová, Na Graniari, Nad plážou, Nám. L. Svobodu, Školská, Tajovského, Tibora Andrašovana Univerzita Mateja Bela, Tajovského 10
2. Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Hurbanova, Hutná, Jána Chalupku, Janka Kráľa, M. Hattalu, M. M. Hodžu, M. Rázusa, Murgašova, Na Troskách, Rutkaya Nedeckého, Terézie Vansovej, Záhradná SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
3. Alexandra Matušku, Bakossova, Cmárovo, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Jána Bottu, Katovná, Krížna, Laskomerská, Lazovná, Medený Hámor, Pod Jesenským vŕškom, Slnečné stráne, Stoličková Základná škola, Bakossova 5
4. Dobšinského, Hečkova, Ľuda Ondrejova, Na Karlove, Šimona Jurovského Základná škola, Bakossova 5
5. Severná Základná škola, Bakossova 5
6. Dolná, F. Švantnera, J. Cikkera, Kapitulská, Kuzmányho, Námestie Š. Moysesa, Námestie SNP, Národná, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie Základná umelecká škola J.Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6
7. Horná, Kukučínova, Robotnícka, Železničiarska Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8
8. Cesta k nemocnici, Československej armády, Petelenova, Banská Bystrica Základná škola, Trieda SNP 20
9. 29. augusta, Jegorovova, Partizánska cesta Základná škola, Trieda SNP 20
10. Námestie slobody, Trieda SNP 2 – 38, 1 – 31 Základná škola, Trieda SNP 20
11. Trieda SNP 33 – 73, 40 – 80, Základná škola, Trieda SNP 20
12. Figuša Bystrého, Horné záhrady, Kollárova, Komenského, Mikuláša Kováča, Petra Karvaša, Profesora Sáru, Rudlovská cesta 2 – 54, 1 – 53, Skuteckého, Šoltésovej, Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Skuteckého 8
13. 9. mája 1 – 23, 2 – 30, Hviezdoslavova, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Viestova, Žltý piesok Základná škola, Golianova 8
14. Bellušova, Boženy Němcovej, Cesta k Smrečine, Hronské predmestie, Jesenského, Lesná, Na Uhlisku, Timravy Základná škola, Golianova 8
15. 9. mája 25 – 55, 36 – 72, Družstevná, Golianova, Mičinská cesta, Na Starej tehelni, Pod rybou, Pod Turíčkou Základná škola, Golianova 8
16. Majerská cesta, Stavebná Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94
17. Fraňa Kráľa, Hronská, Jiráskova, Ľupčianska, Mieru, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Šalkovská cesta, časť obce Šalková 10865, 10866, Kultúrny dom, Hronská 4
18. Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta Budova bývalej základnej školy, Senická cesta 57
19. Gaštanová, Limbová, Králická cesta, Na Kútinách, Ovčiarska cesta, Radvaň 13165, Králiky 14958 Základná škola, Gaštanová 12
20. Javorová, Lipová, Lúčičky, Priehrada, Višňová, Ulička Základná škola, Gaštanová 12
21. Jaseňová, Jedľová, Na Lúčkach, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta Základná škola, Gaštanová 12
22. Buková, Mlynská, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz Základná škola, Gaštanová 12
23. Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Jelšová, Kostiviarska cesta, Nový Svet, Ovocná, Topoľová, Kostiviarska 10153 Materská škola, Jakubská cesta 77
24. Jozefa Mistríka, Uľanská cesta Budova bývalého MNV Uľanská cesta 47
25. Dedinská, Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Mladých budovateľov, Odbojárov, Pod Banošom, Pod Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta 57 – 85, 70 – 116, Strmá, Zdenka Mikulu Kultúrne stredisko Rudlová, Strmá 2
26. Haškova, Hlboká, Mateja Bela Základná škola, Ďumbierska 17
27. Agátová, Dubová, Garbanka, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Sásovská cesta, Stránska, Surovská, Veterná Základná škola, Ďumbierska 17
28. Ďumbierska, Ružová Základná škola, Ďumbierska 17
29. Beskydská, Fatranská Základná škola, Ďumbierska 17
30. Kráľovohoľská, Magurská 61 – 69 Základná škola, Pieninská 27
31. Magurská 5 – 59 Základná škola, Pieninská 27
32. Gerlachovská, Chabenecká Základná škola, Ďumbierska 17
33. Inovecká, Karpatská Základná škola, Pieninská 27
34. Krivánska Dom opatrovateľskej služby, Krivánska 22
35. Magurská 2 – 16, Pieninská Základná škola, Pieninská 27
36. Javornícka 1 – 53 Základná škola, Sitnianska 32
37. Javornícka 2 – 12, Rudohorská 1 – 27 Základná škola, Sitnianska 32
38. Starohorská 1 – 23, 6 – 38 Základná škola, Sitnianska 32
39. Starohorská 25 – 49, Starohorská 40 – 70 Základná škola, Sitnianska 32
40. Strážovská, Tatranská 4 – 10 Základná škola, Sitnianska 32
41. Tatranská 1 – 39, 14 – 38A Základná škola, Sitnianska 32
42. Tatranská 40 – 58, 41 – 79 Základná škola, Sitnianska 32
43. Tatranská 60 – 96, 81 – 93 Základná škola, Sitnianska 32
44. Tatranská 95 – 109, Rudohorská 30 – 32 Základná škola, Sitnianska 32
45. Sitnianska 1 – 23, 2 – 22 Základná škola, Sitnianska 32
46 . Rudohorská 20 – 28, Sitnianska 24 – 32, 25 – 33 Základná škola, Sitnianska 32
47. Iliašska cesta, Zvolenská cesta Bývala budova zeleniny, Zvolenská cesta 29
48. Rakytovce: Borovicová, Klenová ulica, Liesková, Rakytovská cesta, Smreková, Vŕbová Zvonica, Rakytovská cesta 76
49. Kremnička: Borievková, Brezová, Čerešňová, Drienková, Jabloňová, Kremnička, Plánková, Šípková, Trnková Klub dôchodcov Senior, Kremnička 18
50. Švermova 2 – 28, 19 – 59 Základná škola, Spojová 14
51. Gorkého, Nové Kalište, Okružná, Wolkerova Základná škola, Okružná 2
52. Jilemnického, Kapitána Nálepku, Nešporova, Sadová, Švermova 1 – 17 Domov dôchodcov SENIUM, Jilemnického 48
53. Družby Základná škola, Okružná 2
54. Moskovská 2 – 40 Základná škola, Moskovská 2
55. Moskovská 1 – 29, 42 – 52, Vršacká, Zadarská ulica Základná škola, Moskovská 2
56. Internátna 2 – 32, 1 , Nová Základná škola, Okružná 2
57. Internátna 13 – 69 Základná škola, Okružná 2
58. Oremburská Základná škola, Moskovská 2
59. Bagarova, Slnečná, Tichá, Zelená Základná škola, Spojová 14
60. Jazmínová, Spojová, Šalgotarjánska Základná škola, Spojová 14
61. Trieda Hradca Králové 1 – 15 Základná škola, Spojová 14
62. Trieda Hradca Králové 16 – 40, Kvetinová Základná škola, Spojová 14
63. Tulská 2 – 38 Základná škola, Moskovská 2
64. Tulská 64 – 74, 97 – 115 Základná škola, Moskovská 2
65. Tulská 1 – 45, Kyjevské námestie Základná škola, Moskovská 2
66. Tulská 47 – 95 Základná škola, Moskovská 2
67. Mládežnícka 2 – 38, 1 – 29 Základná škola, Okružná 2
68. Bočná, Jarná, Jesenná, Krátka, Letná, Mládežnícka 31 – 49, Na Motyčinách, Pod Suchým vrchom, Radvaň 2751, Stredná, Zimná, Radvaň 10165 Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
69. Dlhá ulica, Námestie Ľ. Štúra, Poľná 1 – 9 Základná škola, Radvanská 1
70. Poľná 11 – 157, Poľná 2 – 102 Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
71. Malachovská cesta, Stromová, Stupy, Radvan 13241 Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
72. Radvanská 1 – 24 Základná škola, Radvanská 1
73. Radvanská 25 – 30, Bernolákova 1 – 3 , Zvolenská cesta 4, 6 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
74. Bernolákova 5 – 43 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
75. Bernolákova 14 – 58 Fakulta zdravotníctva,Slád­kovičova 21
76. Kalinčiakova , Sládkovičova 1 – 13 Základná škola, Radvanská 1
77. Cintorínska, Pršianska cesta, Podháj 2—52, 1 – 37, Sládkovičova 2 – 48, Sokolovská Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
78. Podháj 56 – 104,39 – 65 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
79. Sládkovičova 50 – 96 Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21
80. Ametystová, Bronzová, Diamantová, Jaspisová, Malachitová, Medená, Mosadzná, Opálová, Platinová, Rumelková, Rubínová, Topásová, Tyrkysová, Zlatá, Zafírová, Železná Medená 3

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame